VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-81/201717. schôdza výboru
40
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 21. marca 2017
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedníčke výboru
informovať o prijatom uznesení výboru predsedu gestorského Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová
2
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 40
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa meniaa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I sa za bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie:
„25. V § 23 ods. 6 písm. e) sa vypúšťa slovo „ktorý“, za slová „dodáva alebo“ sa vkladajú slová „v súvislosti s dodávkou tovaru“ a slovo „zariadení,“ sa nahrádza slovami „zariadení alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňuje“.“.
V súvislosti s vložením nového bodu sa nasledujúce body prečíslujú.
2.V čl. III sa za bod 35 vkladá nový bod 36, ktorý znie:
„36. V § 23a ods. 1 písm. m) sa za slová „dodáva alebo“ vkladajú slová „v súvislosti s dodávkou tovaru“ a slovo „zariadení,“ sa nahrádza slovami „zariadení alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňuje“.“.
V súvislosti s vložením nového bodu sa nasledujúce body prečíslujú.
Odôvodnenie k bodom 1 a 2:
Navrhuje sa jednoznačne ustanoviť, že montáž, záručné a opravárenské práce a práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení vykonávané štátnym príslušníkom tretej krajiny musia bezpodmienečne súvisieť s dodávkou tovaru a programátorské práce alebo odborné školenia musia súvisieť s dodávkou tovaru alebo služieb na základe obchodnej zmluvy. Návrh vychádza z poznatkov aplikačnej praxe, kedy sa v poslednom období často vyskytujú prípady najmä vysielania štátnych príslušníkov tretích krajín na zabezpečovanie prác, ktoré nesúvisia priamo s dodávaným tovarom alebo službami. Toto ustanovenie je často krát využívané na zabezpečovanie výkonu prác štátnymi príslušníkmi tretích krajín, na ktoré by mali mať udelené povolenie na zamestnanie, resp. vydané potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, príp. modrú kartu.
3. V čl. III bode 47 sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „do 15 pracovných dní“.
Odôvodnenie:
V záujme predchádzania prieťahom pri overovaní splnenia podmienok na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta resp. povolenia na zamestnanie sa navrhuje ustanoviť Národnému inšpektorátu práce lehotu, v ktorej poskytnúť požadované údaje úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pozmeňujúci návrh vychádza z úpravy bodu 50 v tlači 362 (novela
3
zákona o službách zamestnanosti), ktorá reaguje na poznatky z aplikačnej praxe.