NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-162/2017
438a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 2. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 438)
___________________________________________________________________________
I.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 444 z 27. februára 2017 pridelil zákon z 2. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 438) doručený 23. februára 2017 na prerokovanie týmto výborom NR SR:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republike správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výbore.
II.
Z rozhodnutia prezidenta SR o vrátení zákona z 2. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014
2
Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 438)
v y p l ý v a:
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 22. februára 2017 č. 1792-2017-KPSR v nadväznosti na pripomienku uvedenú v časti II a III rozhodnutia navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval zákon a uznesením č. 174 zo 14. marca 2017 odporučil zákon schváliť v pôvodnom znení.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval zákon a uznesením č. 82 z 20. marca 2017 odporučil zákon schváliť v pôvodnom znení.
III.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k zákonu z 2. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 438) odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť zákon v pôvodnom znení.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania vráteného zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj č. 88 z 21. marca 2017.
Výbor určil poslanca Dušana Bublavého za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ho poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania a predkladal návrhy na ďalší postup.
Boris K o l l á r, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
V Bratislave 21. marca 2017
3