NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-161/2017
437a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 437)
___________________________________________________________________________
I.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 443 z 27. februára 2017 pridelil zákon z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 437) doručený 23. februára 2017 na prerokovanie týmto výborom NR SR:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republike správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výbore.
II.
Z rozhodnutia prezidenta SR o vrátení zákona z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
2
a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 437)
v y p l ý v a:
prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní prijala zákon s týmito pripomienkami, ktoré odôvodnené v častiach II a III a uvedené v časti IV rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 22. februára 2017 č. 1793-2017-KPSR nasledovne:
1.V čl. I piaty bod znie:
„5. V § 94 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 93 ods. 2“.“.
2.V čl. I sa vypúšťajú desiaty bod, dvanásty bod a trinásty bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
3.V čl. III sa vypúšťajú prvý bod a tretí bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
III.
Uvedené výbory prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky takto:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval zákon a uznesením č. 173 zo 14. marca 2017 odporučil zákon schváliť v znení tohto pozmeňujúceho návrhu:
V čl. III 4. bode sa slová „od 15. marca 2017“ nahrádzajú slovami „odo dňa účinnosti tohto zákona“.
Na základe § 90 ods. 1 poslednej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 1/2017 Z. z. sa navrhuje upraviť prechodné ustanovenie súvisiace s účinnosťou zákona tak, aby v prípade neschválenia zmien navrhovaných v časti IV. stanoviska prezidenta Slovenskej republiky v plnom rozsahu, sa do limitu nákladov politickej strany na volebnú kampaň vo voľbách do orgánov vyšších územných celkov v roku 2017 započítavali prostriedky vynaložené politickou stranou odo dňa účinnosti tohto zákona; t. j. od jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj na 22. schôdzi výboru dňa 20. marca 2017 neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. (Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 3 poslanci, proti návrhu hlasovalo 8 poslancov.)
3
IV.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov hlasovať:
1)spoločne o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky pod bodmi 1, 2 a 3 uvedených v II časti tejto spoločnej správy,
s odporúčaním gestorského výboru neschváliť;
2)o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu Ústavnoprávneho výboru NR SR uvedenom v časti III tejto spoločnej správy,
s odporúčaním gestorského výboru schváliť;
3)o zákone z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 437) ako o celku v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu,
s odporúčaním gestorského výboru schváliť;
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania vráteného zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj č. 87 dňa 21. marca 2017.
Výbor určil poslanca Dušana Bublavého za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ho poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania a predkladal návrhy na ďalší postup.
Boris K o l l á r, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
V Bratislave 21. marca 2017