Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
15. schôdza výboru
CRD:2315/2016
64
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 14. marca 2017
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Evy Antošovej, Jaroslava Pašku a Tibora Bernaťáka na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 348)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Evy Antošovej, Jaroslava Pašku a Tibora Bernaťáka na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Evy Antošovej, Jaroslava Pašku a Tibora Bernaťáka na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov schváliť;
C.u k l a d á
predsedovi výboru
oznámiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predsedovi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Vladimír Matejička Peter A n t a l
overovateľ výboru predseda výboru