VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
21. schôdza výboru
Č. CRD-7/2017
45
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
zo 14. marca 2017
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Pétera Vörösa, Eleméra Jakaba a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Pétera Vörösa, Eleméra Jakaba a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353),
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Pétera Vörösa, Eleméra Jakaba a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353) s pripomienkami, uvedenými v prílohe tohto uznesenia,
C.ukladá
predsedníčke výboru informovať gestorský Ústavnoprávny výbor NR SR o prijatom uznesení.
Natália Blahová Erika Jurinová
overovateľka predsedníčka výboru
Príloha
k uzneseniu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny č. 45
Pripomienky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Pétera Vörösa, Eleméra Jakaba a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353)
1.K čl. I bod 1 § 155 ods. 2
V čl. I bod 1 § 155 ods. 2 sa vypúšťa slovo „písomné“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa vypúšťa nadbytočné slovo a tým sa zabezpečuje jednotnosť použitého pojmu v celom zákone, nakoľko podanie môže byť v zmysle § 125 ods. 1 Civilného sporového poriadku urobené jedine písomne, a to buď v listinnej podobe alebo elektronickej.
2.K čl. I bod 1 § 155 ods. 2
V čl. I bod 1 § 155 ods. 2 sa slová „v regionálnom jazyku alebo menšinovom jazyku podľa medzinárodnej zmluvy,1)“ nahrádzajú slovami „v jazyku národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, na základe ktorej sa odstraňuje poznámka pod čiarou, nakoľko v zmysle legislatívnych zvyklostí sa poznámky pod čiarou v zákonoch kódexového typu nepoužívajú. Zároveň sa preberá terminológia zo zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, ktorý nepozná pojem „regionálny jazyk“, zároveň však definuje ako jazyk národnostnej menšiny rovnaké jazyky ako Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov.
3.K čl. II
V čl. II sa slovo „mája“ nahrádza slovom „júna“.
V záujme vytvorenia aspoň minimálneho časového priestoru pre súdy na zabezpečenie realizácie novej právnej úpravy, ako aj vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu sa navrhuje posunutie účinnosti.