VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
21. schôdza výboru
Č. CRD-81/2017
43
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
zo 14. marca 2017
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363),
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky schváliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363) s pripomienkami, uvedenými v prílohe tohto uznesenia,
C.ukladá
predsedníčke výboru informovať gestorský Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť o prijatom uznesení.
Natália Blahová Erika Jurinová
overovateľka predsedníčka výboru
Príloha
k uzneseniu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny č. 43
Pripomienky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363)
1.K čl. I
V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 16 ods. 9 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v čl. I 11. a 12. bode predkladaného návrhu zákona.
2.K čl. I
V čl. I sa za bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie:
„25. V § 23 ods. 6 písm. e) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 25. bode predloženého návrhu zákona.
3.K čl. I (25. bod)
V čl. I 25. bod § 23 ods. 6 písm. g) sa na konci pripája slovo „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, kde sa slovo „alebo“ vkladá medzi posledné dve alternatívy.
4.K čl. I
V čl. I sa za bod 34 vkladá nový bod 35, ktorý znie:
„35. V § 32 ods. 5 písm. t) sa slová „e) až n)“ nahrádzajú slovami „g) až p)“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 34. bode predloženého návrhu zákona.
5.K čl. I (36.bod)
V čl. I 36. bod sa slová „§32“ nahrádzajú slovami „V § 32“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
6.K čl. I
V čl. I sa za bod 39 vkladá nový bod 40, ktorý znie:
„40. V § 33 ods. 6 písm. h) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 40. bode predloženého návrhu zákona.
7.K čl. I (40. bod)
V čl. I 40. bod § 33 ods. 6 písm. k) sa na konci pripája slovo „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, kde sa slovo „alebo“ vkladá medzi posledné dve alternatívy.
8.K čl. I
V čl. I sa za bod 49 vkladá nový bod 50, ktorý znie:
„50. V § 36 ods. 1 písm. e) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 50. bode predloženého návrhu zákona.
9.K čl. I (50. bod)
V čl. I 50. bod § 36 ods. 1 písm. g) sa na konci pripája slovo „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, kde sa slovo „alebo“ vkladá medzi posledné dve alternatívy.
10.K čl. I (61. bod)
V čl. I 61 bod sa na konci pripájajú tieto slová „a v ods. 4 písmene c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo““.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 62. bode predloženého návrhu zákona.
11.K čl. I
V čl. I sa za bod 61 vkladá nový bod 62, ktorý znie:
„62. V § 65 ods. 4 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 62. bode predloženého návrhu zákona.
12.K čl. I
V čl. I sa za bod 63 vkladajú nové body 64 a 65, ktoré znejú:
„64. V § 68 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
65. V § 68 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 64. bode predloženého návrhu zákona.
13.K čl. I
V čl. I sa za bod 65 vkladajú nové body 66 a 67, ktoré znejú:
„66. V § 68 ods. 6 písm. a) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
67. V § 68 ods. 6 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 66. bode predloženého návrhu zákona.
14.K čl. I
V čl. I sa za bod 68 vkladá nový bod 69, ktorý znie:
„69. V § 70 ods. 12 až 14 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 68. bode predloženého návrhu zákona.
15.K čl. I
V čl. I sa za bod 73 vkladá nový bod 74, ktorý znie:
„74. V § 73 ods. 14 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 73. bode predloženého návrhu zákona.
16.K čl. I
V čl. I sa za bod 87 vkladá nový bod 88, ktorý znie:
„88. § 89 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) V prípade, že policajný útvar uloží povinnosť podľa § 89 ods. 1 v prípade zraniteľných osôb, na štátnych príslušníkov tretej krajiny sa na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti počas doby výkonu povinnosti uloženej policajným útvarom hľadí ako na zaistené osoby.“.“
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Rodiny s deťmi a zraniteľné osoby potrebujú nezriedka osobitnú zdravotnú starostlivosť. Keďže počas uloženej alternatívy zaistenia (napr. hlásenie pobytu) nie cudzinci zdravotne poistení a nemôžu si ani zaplatiť komerčné zdravotné poistenie, navrhuje sa, aby sa na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti na nich naďalej hľadelo ako na zaistené osoby.
Zaistený cudzinec je povinne zdravotne poistený a poskytuje sa mu zdravotná starostlivosť na základe zdravotného poistenia, pričom poistné hradí štát.
Ak sa konanie o zaistení vedie so zraniteľnou osobou napríklad rodina s deťmi, alebo chorý človek, zaistenie prichádza do úvahy len ak je to nevyhnutné. Ak sa zraniteľnosť zistí počas zaistenia, malo by to viesť k prepusteniu osoby na slobodu. Zraniteľnosť je teda okolnosť, ktorá by mala indikovať potrebu miernejšieho opatrenia než je umiestenie do zaistenia.
Nakoľko však neexistuje alternatívny podporný systém pre tieto miernejšie opatrenia, ktorý by existovať mal, zraniteľné osoby vrátane detí, v prípade ktorých je uplatnená alternatíva zaistenia, nemajú zdravotné poistenie. Pokiaľ bola dôvodom prepustenia na slobodu ich zraniteľnosť (napríklad choroba), prepustením na slobodu paradoxne strácajú aj zdravotné poistenie a prístup k starostlivosti.
Liga za ľudské práva dosiahla v niekoľkých prípadoch prepustenie na slobodu psychicky chorých alebo duševne postihnutých klientov, z dôvodu, že umiestnenie v zaistení bolo neadekvátne ich zdravotnému stavu, osobitným potrebám a ich zraniteľnosti. Následne si však museli sami platiť liečbu a lieky, ktoré sa mnohým mohli stať nedostupnými z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Alebo so zabezpečením liekov a liečby vypomáhali mimovládne organizácie.
Pozmeňujúci návrh sleduje zmenu súčasnej právnej úpravy, ktorá vedie k absurdnej situácii, v ktorej štát zabezpečí pre zraniteľné osoby zdravotnú starostlivosť, ale len za súčasného pozbavenia osobnej slobody.
Podobnú konštrukciu na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti obsahuje zákon o azyle č.480/2002 v ustanovení § 3 ods. 9.
17.K čl. I
V čl. I sa za bod 92 vkladá nový bod 93, ktorý znie:
„93. V § 96 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Zraniteľné osoby a rodiny s deťmi majú prístup k psychologickým a sociálnym službám a poradenstvu a ku krízovej intervencii.“.“
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Na základe pozorovaní z praxe je zrejmé, že psychosociálne poradenstvo a krízová intervencia
kľúčové pri predchádzaní a potláčaní nepokojov v uzavretých skupinách. Ide o prevenciu ale aj minimalizáciu negatívnych dopadov takejto praxe na cieľovú skupinu, najmä na rodiny s deťmi.
Rôzne štúdie popisujú dopad odňatia osobnej slobody na dospelých ako aj na deti. Odňatie slobody po dlhší čas nepriaznivý vplyv na telesné aj duševné zdravie jednotlivca, bez ohľadu na to, či ide o dieťa alebo dospelého. V prípade detí sa nepriaznivé dopady pobytu v zaistení znásobujú a môžu zásadne negatívne ovplyvniť vývoj dieťaťa a jeho duševné zdravie. Zároveň austrálska štúdia preukázala, že predĺžený pobyt v zaistení rodiny s deťmi významný dopad aj na jednotu a súdržnosť rodiny. Rodič, ktorý je v zaistení často bezmocný pri riešení potrieb svojho dieťaťa, prestáva byť pre dieťa potrebnou oporou, emocionálnym a fyzickým opatrovníkom dieťaťa a sprostredkovateľom jeho vývoja v zdravom prostredí.
Pokiaľ zaistenie výrazne negatívny vplyv na zdravie rodiča, nevyhnutne to postihuje aj dieťa. V záujme práce s duševným zdravím zaistených sa navrhuje, aby prístup k vhodným službám bol dostupný aspoň pre tých najzraniteľnejších.
18.K čl. I
V čl. I sa za bod 111 vkladá nový bod 112, ktorý znie:
„112. V § 125 ods. 5 sa slová „§ 34 ods. 12 alebo ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 12 14“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa úprava vnútorného odkazu v § 125 ods. 5 v súvislosti so zmenou navrhovanou v 48. bode predloženého návrhu zákona.
19.K čl. III (25. bod)
V čl. III 25.bod § 22 ods. 11 sa slová „do 10 pracovných dní“ nahrádzajú slovami „do desiatich pracovných dní“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
20.K čl. V
V čl. V sa slová „15. apríla“ nahrádzajú slovami „1. mája“. V tejto súvislosti sa vykonajú nasledovné úpravy:
-v čl. I 118. bode sa v § 131d vrátane nadpisu slová „15. apríla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. mája“ v príslušnom tvare a slová „14. apríla“ sa nahrádzajú slovami „30. apríla“.
- v čl. III 48. bode sa v § 72aa vrátane nadpisu slová „15. apríla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. mája“ v príslušnom tvare a slová „14. apríla“ sa nahrádzajú slovami „30. apríla“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu a zabezpečenia aspoň minimálnej legisvakancie. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].