ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
37. schôdza
Číslo: PREDS-161/2017
173
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 14. marca 2017
k zákonu z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 437)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r e r o k o v a l
pripomienky prezidenta uvedené v IV. časti rozhodnutia prezidenta republiky Slovenskej republiky z 22. februára 2017 č. 1793-2017-KPSR;
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 437) schváliť v znení tohto pozmeňujúceho návrhu:
V čl. III 4. bode sa slová „od 15. marca 2017“ nahrádzajú slovami „odo dňa účinnosti tohto zákona“.
Na základe § 90 ods. 1 poslednej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 1/2017 Z. z. sa navrhuje upraviť prechodné ustanovenie súvisiace s účinnosťou zákona tak, aby v prípade neschválenia zmien navrhovaných v časti IV. stanoviska prezidenta Slovenskej republiky v plnom rozsahu, sa do limitu nákladov politickej strany na volebnú kampaň vo voľbách do orgánov vyšších územných celkov v roku 2017 započítavali prostriedky vynaložené politickou stranou odo dňa účinnosti tohto zákona; t. j. od jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
C. p o v e r u j e
predsedu výboru
informovať o stanovisku výboru predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák