ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
37. schôdza
Číslo: CRD-81/2017
171
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 14. marca 2017
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 171
zo 14. marca 2017
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363)
________________________________________________________________________
1.K čl. I
V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 16 ods. 9 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v čl. I 11. a 12. bode predkladaného návrhu zákona.
2.K čl. I
V čl. I sa za bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie:
„25. V § 23 ods. 6 písm. e) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 25. bode predloženého návrhu zákona.
3.K čl. I (25. bod)
V čl. I 25. bod § 23 ods. 6 písm. g) sa na konci pripája slovo „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, kde sa slovo „alebo“ vkladá medzi posledné dve alternatívy.
4.K čl. I
V čl. I sa za bod 34 vkladá nový bod 35, ktorý znie:
„35. V § 32 ods. 5 písm. t) sa slová „e) až n)“ nahrádzajú slovami „g) až p)“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 34. bode predloženého návrhu zákona.
5.K čl. I (36.bod)
V čl. I 36. bod sa slová „§32“ nahrádzajú slovami „V § 32“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
6.K čl. I
V čl. I sa za bod 39 vkladá nový bod 40, ktorý znie:
„40. V § 33 ods. 6 písm. h) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 40. bode predloženého návrhu zákona.
7.K čl. I (40. bod)
V čl. I 40. bod § 33 ods. 6 písm. k) sa na konci pripája slovo „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, kde sa slovo „alebo“ vkladá medzi posledné dve alternatívy.
8.K čl. I
V čl. I sa za bod 49 vkladá nový bod 50, ktorý znie:
„50. V § 36 ods. 1 písm. e) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 50. bode predloženého návrhu zákona.
9.K čl. I (50. bod)
V čl. I 50. bod § 36 ods. 1 písm. g) sa na konci pripája slovo „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, kde sa slovo „alebo“ vkladá medzi posledné dve alternatívy.
10.K čl. I (61. bod)
V čl. I 61 bod sa na konci pripájajú tieto slová „a v ods. 4 písmene c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo““.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 62. bode predloženého návrhu zákona.
11.K čl. I
V čl. I sa za bod 61 vkladá nový bod 62, ktorý znie:
„62. V § 65 ods. 4 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 62. bode predloženého návrhu zákona.
12.K čl. I
V čl. I sa za bod 63 vkladajú nové body 64 a 65, ktoré znejú:
„64. V § 68 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
65. V § 68 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 64. bode predloženého návrhu zákona.
13.K čl. I
V čl. I sa za bod 65 vkladajú nové body 66 a 67, ktoré znejú:
„66. V § 68 ods. 6 písm. a) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
67. V § 68 ods. 6 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 66. bode predloženého návrhu zákona.
14.K čl. I
V čl. I sa za bod 68 vkladá nový bod 69, ktorý znie:
„69. V § 70 ods. 12 až 14 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 68. bode predloženého návrhu zákona.
15.K čl. I
V čl. I sa za bod 73 vkladá nový bod 74, ktorý znie:
„74. V § 73 ods. 14 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 73. bode predloženého návrhu zákona.
16.K čl. I
V čl. I sa za bod 111 vkladá nový bod 112, ktorý znie:
„112. V § 125 ods. 5 sa slová „§ 34 ods. 12 alebo ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 12 až 14“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa úprava vnútorného odkazu v § 125 ods. 5 v súvislosti so zmenou navrhovanou v 48. bode predloženého návrhu zákona.
17.K čl. III (25. bod)
V čl. III 25.bod § 22 ods. 11 sa slová „do 10 pracovných dní“ nahrádzajú slovami „do desiatich pracovných dní“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
18.K čl. V
V čl. V sa slová „15. apríla“ nahrádzajú slovami „1. mája“. V tejto súvislosti sa vykonajú nasledovné úpravy:
-v čl. I 118. bode sa v § 131d vrátane nadpisu slová „15. apríla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. mája“ v príslušnom tvare a slová „14. apríla“ sa nahrádzajú slovami „30. apríla“.
- v čl. III 48. bode sa v § 72aa vrátane nadpisu slová „15. apríla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. mája“ v príslušnom tvare a slová „14. apríla“ sa nahrádzajú slovami „30. apríla“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu a zabezpečenia aspoň minimálnej legisvakancie. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].