Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
23. schôdza výboru
CRD: 467/2017
64
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
zo 14. marca 2017
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 435)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
A. konštatuje,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť pri prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 435) rozhodnutím číslo 456 zo 6. marca 2017 za gestorský výbor;
B. určuje
v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslanca Jozefa BUČEKA za spravodajcu výboru k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Anton HRNKO predseda výboru
Jozef BUČEK
overovateľ výboru
Milan LAURENČÍK
overovateľ výboru