Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
23. schôdza výboru
CRD-81/2017
56
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
zo 14. marca 2017
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363) druhé čítanie a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363) druhé čítanie;
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363) druhé čítanie schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona vo výbore.
Anton HRNKO
predseda výboru
Jozef BUČEK
overovateľ výboru
Milan LAURENČÍK
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 56
Pripomienky
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363) druhé čítanie
______________________________________________________________________
1.K čl. I
V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 16 ods. 9 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v čl. I 11. a 12. bode predkladaného návrhu zákona.
2.K čl. I
V čl. I sa za bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie:
„25. V § 23 ods. 6 písm. e) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 25. bode predloženého návrhu zákona.
3.K čl. I (25. bod)
V čl. I 25. bod § 23 ods. 6 písm. g) sa na konci pripája slovo „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, kde sa slovo „alebo“ vkladá medzi posledné dve alternatívy.
4.K čl. I
V čl. I bode 34 § 32 ods. 5 písmeno e) znie:
e) pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o trvaní vnútropodnikového presunu a mieste hostiteľského subjektu so sídlom na území Slovenskej republiky, o tom, že štátny príslušník tretej krajiny nastupuje do funkcie riadiaceho pracovníka, odborníka alebo zamestnanca stážistu v hostiteľskom
subjekte so sídlom na území Slovenskej republiky, o výške odmeny, ako aj o ostatných podmienkach zamestnávania, ktoré sa budú uplatňovať počas vnútropodnikového presunu a o tom, že štátny príslušník tretej krajiny sa po ukončení vnútropodnikového presunu bude môcť presunúť späť do subjektu patriaceho k tomu istému zamestnávateľovi alebo k tej istej skupine zamestnávateľov, ak tieto údaje neobsahuje pracovná zmluva a dokladom, ktorým preukáže, že hostiteľský subjekt so sídlom na území Slovenskej republiky, u ktorého bude vykonávať zamestnanie, patrí k tomu istému zamestnávateľovi alebo k tej istej skupine zamestnávateľov, odkiaľ je na zamestnanie na územie Slovenskej republiky vyslaný, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5,“.
Ide o zosúladenie so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu.
5.K čl. I
V čl. I sa za bod 34 vkladá nový bod 35, ktorý znie:
„35. V § 32 ods. 5 písm. t) sa slová „e) až n)“ nahrádzajú slovami „g) až p)“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 34. bode predloženého návrhu zákona.
6.K čl. I (36.bod)
V čl. I 36. bod sa slová „§32“ nahrádzajú slovami „V § 32“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
7.K čl. I
V čl. I sa za bod 39 vkladá nový bod 40, ktorý znie:
„40. V § 33 ods. 6 písm. h) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 40. bode predloženého návrhu zákona.
8.K čl. I (40. bod)
V čl. I 40. bod § 33 ods. 6 písm. k) sa na konci pripája slovo „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, kde sa slovo „alebo“ vkladá medzi posledné dve alternatívy.
9.K čl. I
V čl. I sa za bod 49 vkladá nový bod 50, ktorý znie:
„50. V § 36 ods. 1 písm. e) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 50. bode predloženého návrhu zákona.
10.K čl. I (50. bod)
V čl. I 50. bod § 36 ods. 1 písm. g) sa na konci pripája slovo „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, kde sa slovo „alebo“ vkladá medzi posledné dve alternatívy.
11.K čl. I (61. bod)
V čl. I 61 bod sa na konci pripájajú tieto slová „a v ods. 4 písmene c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo““.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 62. bode predloženého návrhu zákona.
12.K čl. I
V čl. I sa za bod 61 vkladá nový bod 62, ktorý znie:
„62. V § 65 ods. 4 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 62. bode predloženého návrhu zákona.
13.K čl. I
V čl. I sa za bod 63 vkladajú nové body 64 a 65, ktoré znejú:
„64. V § 68 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
65. V § 68 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 64. bode predloženého návrhu zákona.
14.K čl. I
V čl. I sa za bod 65 vkladajú nové body 66 a 67, ktoré znejú:
„66. V § 68 ods. 6 písm. a) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
67. V § 68 ods. 6 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 66. bode predloženého návrhu zákona.
15.K čl. I
V čl. I sa za bod 68 vkladá nový bod 69, ktorý znie:
„69. V § 70 ods. 12 14 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 68. bode predloženého návrhu zákona.
16.K čl. I
V čl. I sa za bod 73 vkladá nový bod 74, ktorý znie:
„74. V § 73 ods. 14 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 73. bode predloženého návrhu zákona.
17.K čl. 1
V čl. I sa za bod 108 vkladá nový bod 109, ktorý znie:
„109. V § 120 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickou osobou a právnickou osobou v konaní podľa tohto zákona sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe 91a), ak v § 33 ods. 9, § 48 ods. 3, § 108 ods. 4, § 113 písm. c), § 115 ods. 1 a 10 a § 125 ods. 10 nie je ustanovené inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 91a znie:
91a) § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.
V súvislosti s postupom štátnych orgánov podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) je potrebné ustanoviť výnimku z postupu podľa § 17 tohto zákona, nakoľko konanie podľa zákona o pobyte cudzincov prebieha vo väčšine prípadov s osobami, ktoré nemôžu komunikovať postupom upraveným v tomto zákone.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
18.K čl. I
V čl. I sa za bod 111 vkladá nový bod 112, ktorý znie:
„112. V § 125 ods. 5 sa slová „§ 34 ods. 12 alebo ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 12 až 14“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa úprava vnútorného odkazu v § 125 ods. 5 v súvislosti so zmenou navrhovanou v 48. bode predloženého návrhu zákona.
19.K čl. I
V čl. I sa za bod 117 vkladá nový bod 118, ktorý znie:
„118. V § 129 ods. 2 sa za slová „o pobyte“ vkladajú slová „a kontroly pobytu cudzincov“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
20.Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 251/1994 Z. z., zákona č. 233/1995 Z. z., zákona č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 139/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 20a ods. 1 písm. e) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so zmenou navrhovanou v treťom bode.
2.V § 20a ods. 1 písm. f) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so zmenou navrhovanou v treťom bode.
3.V § 20a sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) na účely kontroly pobytu cudzincov.“.
Absencia kontroly na vnútorných hraniciach kladie na bezpečnostné zložky pri plnení úloh vyššie nároky v zmenených podmienkach. Aj keď policajti hraničnej a cudzineckej polície vykonávajú dôsledné kontroly na vonkajších hraniciach, dôležitou súčasťou na zabezpečenie vnútornej bezpečnosti je kontrola pobytov cudzincov vo vnútrozemí v rámci tzv. kompenzačných opatrení. Touto kontrolou dokážeme predchádzať zneužívaniu dokladov na preukázanie inej totožnosti. Je to jedna z možných odpovedí na bezpečnostné riziká a elimináciu teroristov alebo páchateľov závažnej trestnej činnosti medzi cudzincami. S prichádzajúcim rozvojom informačných technológií členské štáty neustále vyzývané orgánmi k intenzívnejšiemu využívaniu nových technických prostriedkov. Vzhľadom na nové bezpečnostné riziká sa pri povoľovaní pobytov a vydávaní dokladov cudzincom využíva zber biometrických údajov. Rovnako biometrické údaje zhromažďované pri vyhosťovaní cudzincov. Pri kontrole pobytov cudzincov je preverovanie osôb nielen podľa alfanumerických údajov ale i podľa biometrie veľmi dôležité vzhľadom na snahu cudzincov skryť svoju skutočnú totožnosť. I keď existujú technické riešenia na overovanie totožnosti podľa biometrie, súčasná legislatíva nám neumožňuje
vykonať takúto kontrolu pri osobách, ktoré majú pri sebe doklad totožnosti.
Ostatné články sa primerane prečíslujú.
21.K čl. III (25. bod)
V čl. III 25.bod § 22 ods. 11 sa slová „do 10 pracovných dní“ nahrádzajú slovami „do desiatich pracovných dní“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
22.K čl. V
V čl. V sa slová „15. apríla“ nahrádzajú slovami „1. mája“. V tejto súvislosti sa vykonajú nasledovné úpravy:
- v čl. I 118. bode sa v § 131d vrátane nadpisu slová „15. apríla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. mája“ v príslušnom tvare a slová „14. apríla“ sa nahrádzajú slovami „30. apríla“.
- v čl. III 48. bode sa v § 72aa vrátane nadpisu slová „15. apríla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. mája“ v príslušnom tvare a slová „14. apríla“ sa nahrádzajú slovami „30. apríla“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu a zabezpečenia aspoň minimálnej legisvakancie. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].