Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Predkladaným návrhom zákona sa navrhuje vypustiť zo zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov automatické zrušenie organizácie z dôvodu, že nepodala výročnú správu do 15. júla kalendárneho roku.
Nezisková organizácia poskytujúce všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia“) je jednou z právnych foriem mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „mimovládna organizácia“). Pri iných právnych formách mimovládnych organizácií príslušné zákony nestanovujú takúto mimoriadne tvrdú a vecne neodôvodnenú sankciu za v podstate formálne porušenie povinnosti predkladať výročnú správu v zákonom stanovenom termíne, ktoré môže byť spôsobené ľudskou, technickou alebo administratívnou chybou a nemať žiadne vážne dôsledky pre fungovanie organizácie a jej činnosť.
Občianske združenia vôbec nemajú zákonom stanovenú povinnosť vypracovať, zverejňovať a štátnemu orgánu predkladať výročnú správu. Nadácie takúto povinnosť majú, ale ak si ju v zákonom stanovenom termíne nesplnia, neznamená to ich automatické zrušenie, ale uloženie pokuty a stanovenie náhradného termínu pre splnenie tejto povinnosti. na základe nesplnenia povinnosti v náhradnom termíne môže byť nadácia zrušená ale nie automaticky (zo zákona), ale rozhodnutím súdu. Aj neinvestičné fondy majú povinnosť predkladať výročné správy, ale nesplnenie tejto povinnosti nemá za následok automatické zrušenie neinvestičného fondu, ani udelenie pokuty. Registrový úrad musí najprv upozorniť neinvestičný fond na zistené nedostatky a až v prípade, že náprava nebola vykonaná, môže dať návrh súdu na zrušenie neinvestičného fondu.
Navrhuje sa, aby sankcia za porušenie povinnosti predkladať výročnú správu nebola vo vzťahu k neziskovým organizáciám úplne zrušená, ale zmenená do podoby, v akej existuje vo vzťahu k nadáciám. Miesto automatického zrušenia neziskovej organizácie jej registrový úrad za porušenie tejto povinnosti uloží pokutu a stanoví náhradnú lehotu. nedodržanie náhradnej lehoty bude zakladať možnosť zrušenia neziskovej organizácie súdom.
Vzhľadom na neprimeranú tvrdosť sankcie automatického zrušenia neziskovej organizácie z dôvodu nepredloženia výročnej správy sa navrhuje, aby organizácie, ktoré boli v minulosti z tohto dôvodu zrušené, ale ešte nezanikli, mali možnosť v období jedného roku požiadať o obnovenie svojej registrácie.
V návrhu sa okrem toho upravuje postup rozhodovania súdu v konaní o zrušení neziskovej organizácie z menej vážnych dôvodov, keď súd neziskovú organizáciu zrušiť môže, ale nemusí. Zákon by nemal viesť k rušeniu neziskových organizácií z drobných formálnych dôvodov. Preto sa navrhuje aby súd nemal len možnosť, ale povinnosť pred rozhodnutím o zrušení neziskovej organizácie stanoviť jej lehotu na odstránenie dôvodov, na základe ktorých je navrhnuté jej zrušenie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily, nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie a ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ondrej Dostál, Viera Dubačová, Zuzana Zimenová, Peter Osuský
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
Poznámka:
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa vypustiť zo zákona automatické zrušenie neziskovej organizácie z dôvodu, že nepodala výročnú správu do 15. júla nasledujúceho kalendárneho roku. Sankcia za porušenie tejto povinnosti nebude úplne zrušená, ale zmenená. Miesto automatického zrušenia neziskovej organizácie jej registrový úrad za porušenie tejto povinnosti uloží pokutu a stanoví náhradnú lehotu (bod 4). nedodržanie náhradnej lehoty bude zakladať možnosť zrušenia neziskovej organizácie súdom (bod 2).
K bodu 2
Navrhuje sa doplniť medzi dôvody, pre ktoré súd môže rozhodnúť o zrušení neziskovej organizácie, nesplnenie povinnosti v náhradnej lehote uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok. Náhradnú lehotu bude určovať registrový úrad v rozhodnutí o uložení pokuty (bod 4). Zrušenie neziskovej organizácie nenastane automaticky, ale na základe rozhodnutia súdu.
V § 15 ods. 1 uvedené závažnejšie dôvody, pre ktoré súd povinnosť neziskovú organizáciu zrušiť. V § 15 ods. 3 uvedené menej vážne dôvody, pre ktoré súd môže, ale nemusí neziskovú organizáciu zrušiť. Vzhľadom na menej závažný charakter porušenia tejto povinnosti sa navrhuje doplniť tento dôvod do odseku 3.
K bodu 3
Navrhuje sa upraviť postup rozhodovania súdu v konaní o zrušení neziskovej organizácie z menej vážnych dôvodov 15 ods. 3), keď súd neziskovú organizáciu zrušiť môže, ale nemusí. Podľa súčasnej úpravy môže súd určiť neziskovej organizácii lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý je jej zrušenie navrhnuté. Vzhľadom na to, že nie je vo verejnom záujme rušiť neziskové organizácie z menej vážnych dôvodov, ktoré môžu mať len formálny charakter, navrhuje sa, aby mal súd vždy povinnosť neziskovej organizácii určiť lehotu na odstránenie dôvodu na zrušenie.
Navrhuje sa doplniť, že táto lehota nemôže byť kratšia ako 30 dní. Obdobná úprava existuje napr. v Obchodnom zákonníku pri rušení obchodnej spoločnosti z dôvodu, že nespĺňa podmienky týkajúce sa sídla právnickej osoby uvedené v § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.
Zároveň sa odstraňuje chyba v zákone, keď odsek 4 (možnosť určiť lehotu na odstránenie dôvodu pre zrušenie) neodkazuje na predchádzajúci odsek (terajší odsek 3 s menej vážnymi dôvodmi pre zrušenie), ale na odsek 2, ktorý však neobsahuje dôvody zrušenia neziskovej organizácie ako odseky 1 a 3, ale obmedzenie pre osoby, ktoré boli zakladateľmi alebo členmi orgánov neziskovej organizácie zrušenej podľa ods. 1 písm. c). Pôvodné znenie § 15 obsahovalo iba tri odseky. Nový odsek 2 bol do § 15 vložený v roku 2002 zákonom č. 35/2002 Z. z.. Tým došlo k prečíslovaniu odsekov 2 a 3 na odseky 3 a 4, ale odkaz v odseku 4 (pôvodnom odseku 3) sa nezmenil a úplne nelogicky naďalej smeruje k odseku 2, hoci je zrejmé, že smerovať na odsek 3. Napriek tomu, že bol zákon odvtedy viackrát novelizovaný, táto zjavná chyba z neho nebola dosiaľ odstránená.
K bodu 4
Navrhuje sa zaviesť pokutu ako sankciu za nesplnenie si povinnosti uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla. Obdobná úprava sa nachádza v zákone o nadáciách. Podľa súčasnej právnej úpravy je nezisková organizácia, ktorá neuloží výročnú správu do 15. júla, automaticky zrušená.
Oproti tomu nadácia nie je zrušená, ale je jej uložená pokuta. Zároveň jej ministerstvo určí náhradnú lehotu na uloženie výročnej správy. nesplnenie tejto povinnosti a nedodržanie ani náhradného termínu môže byť dôvodom pre zrušenie nadácie súdom.
Rovnaký postup sa navrhuje pre neziskové organizácie. Nesplnenie povinnosti uloženia výročnej správy v náhradnom termíne môže byť dôvodom pre zrušenie neziskovej organizácie súdom (bod 2).
Pokuty sa navrhujú v nižšej výške ako pri nadáciách. Navrhnutú výšku 100 250 eur spolu s hrozbou možného zrušenia organizácie súdom pri nedodržaní náhradného termínu možno vo vzťahu k neziskovým organizáciám považovať za dostatočnú pre vymáhanie riadneho plnenia tejto povinnosti.
K bodu 5
Prechodnými ustanoveniami 37aa) sa navrhuje stanoviť, že neukončené konania sa dokončia podľa novej právnej úpravy (ods. 1). Toto ustanovenie je relevantné v konaniach súdov o zrušení neziskovej organizácie z menej vážnych dôvodov (podľa § 15 ods. 3), kde navrhovaná právna úprava ukladá súdom povinnosť stanoviť neziskovým organizáciám lehotu pre odstránenie dôvodov na zrušenie a odstraňuje chybu, ktorá sa dostala do zákona v roku 2002 (bod 3).
Prechodnými ustanovenia vo zvyšných odsekoch § 37aa sa navrhuje stanoviť ročné obdobie, počas ktorého budú môcť o obnovenie registrácie požiadať tie neziskové organizácie, ktoré boli podľa doterajšej úpravy automaticky zrušené z dôvodu, že neuložili výročnú správu do 15. júla. Táto možnosť sa týka len organizácií, ktoré boli zrušené, ale zatiaľ nezanikli. Uvedené sa navrhuje z dôvodu nápravy neprimeranej tvrdosti súčasnej právnej úpravy aspoň v tých prípadoch, keď je obnovenie registrácie neziskovej organizácie možné.
Navrhnutý postup stanovuje, že o obnovenie registrácie by musela písomne požiadať nadpolovičná väčšina členov správnej rady organizácie, ktorí boli členmi správnej rady v čase jej zrušenia. Registrový úrad by mal povinnosť takejto žiadosti vyhovieť do 30 dní, pričom do registra by sa zapísali pôvodné údaje s výnimkou údajov o riaditeľovi, ktorý by mal byť nanovo určený členmi správnej rady, a údajov o vkladoch zakladateľov, pokiaľ došlo od zrušenia organizácie k nejakej zmene.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona na 1. júla 2017. Účinnosť sa navrhuje s ohľadom na predpokladaný postup legislatívneho procesu a s ohľadom na skutočnosť, že povinnosť uložiť výročné správy je stanovená na 15. júla, a teda jej prípadné nesplnenie môže byť dôvodom automatického zrušenia ďalších neziskových organizácií už 15. júla 2017.