N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Číslo:.......................
N á v r h
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Ondreja Dostála, Viery Dubačovej, Zuzany Zimenovej a Petra Osuského
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
Predkladá:Návrh na uznesenie:
Ondrej Dostál
Viera Dubačová
Zuzana Zimenová
Peter Osuský
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Viery Dubačovej, Zuzany Zimenovej a Petra Osuského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
BRATISLAVA 2017
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 5/2012 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 14 sa vypúšťa písm. g).
2.V § 15 ods. 3 sa dopĺňa písm. e), ktoré znie:
„e) v lehote určenej v rozhodnutí o uložení pokuty podľa § 35a ods. 3 nezisková organizácia neuloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok4).“.
3.V § 15 ods. 4 znie:
„(4) Súd pred rozhodnutím o návrhu na zrušenie neziskovej organizácie podľa odseku 3 určí lehotu na odstránenie dôvodu, pre aký bolo zrušenie navrhnuté. Lehota podľa prvej vety nemôže byť kratšia ako 30 dní.“
4.Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
§ 35a
Pokuty
(1) Ak nezisková organizácia neuloží výročnú správu podľa § 34 ods. 3, registrový úrad uloží neziskovej organizácii za porušenie tejto povinnosti pokutu v sume od 100 do 250 eur.
(2) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(3) V rozhodnutí o uložení pokuty registrový úrad určí primeranú lehotu na uloženie výročnej správy.
(4) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.“
5.Za § 37a sa vkladá § 37aa, ktorý znie:
37aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2017
(1) Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2017 sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej od 1. júla 2017.
(2) Nezisková organizácia, ktorá bola zrušená od 1. marca 2002 pre nesplnenie povinnosti zaslať alebo uložiť výročnú správu podľa § 34 ods. 3, ale do 30. júna 2017 nezanikla, môže v lehote do 30. júna 2018 požiadať registrový úrad o obnovenie registrácie.
(3) Žiadosť o obnovenie registrácie podľa odseku 2 musí byť písomná a podpísaná nadpolovičnou väčšinou všetkých fyzických osôb, ktoré boli členmi správnej rady neziskovej organizácie ku dňu jej zrušenia. Pravosť podpisov všetkých osôb podľa prvej vety musí byť úradne osvedčená.
(4) Žiadosť o obnovenie registrácie podľa odseku 2 musí obsahovať meno, priezvisko a trvalý pobyt riaditeľa neziskovej organizácie a informáciu o aktuálnych peňažných vkladoch jednotlivých zakladateľov, aktuálnych nepeňažných vkladoch jednotlivých zakladateľov a ich peňažnej hodnote určená znaleckým posudkom, ak sú vložené.
(5) Registrový úrad žiadosti o obnovenie registrácie podľa odseku 2, ktorá náležitosti podľa odsekov 3 a 4, vyhovie v lehote do 30 dní.
(6) Rozhodnutie registrového úradu o obnovení registrácie podľa odseku 4 rovnaké účinky ako rozhodnutie o registrácii podľa § 11 ods. 1.
(7) Do registra sa zapíšu údaje podľa § 11 ods. 2 písm. a) e) a h) podľa stavu ku dňu zrušenia neziskovej organizácie a údaje podľa § 11 ods. 2 písm. f) a g) podľa informácie obsiahnutej v žiadosti o obnovenie registrácie.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017.