Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Natália Blahová a Ondrej Dostál.
Cieľom predloženého návrhu je zabezpečiť, aby sa do resocializačných centier dostávali iba osoby, ktoré úspešne absolvovali protidrogovú liečbu alebo liečbu inej závislosti. Zabezpečí sa tým, že do resocializačných zariadení sa nebudú dostávať závislé osoby, u ktorých hrozia úteky a delikvencia. Takisto sa predloženým návrhom zabezpečuje, aby sa do reedukačného centra, dostavali maloletí len na základe odporúčania znalca z odboru psychológie o tom, že umiestnenie maloletého v takomto type zariadenia je v jeho záujme.
Poslaním resocializačného strediska je v zmysle znenia zákona aktivizovanie vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí. V súčasnosti súdy pri nariaďovaní umiestnení maloletých v resocializačných strediskách neprihliadajú na možnú závislosť maloletých na návykových látkach (najmä drogách) a v dôsledku toho maloletí vystavení ničím neriadenej a nesledovanej abstinencii, čo za následok úteky, delikvenciu mladistvých, a iné patologické javy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie a na podnikateľské prostredie a nebude mať ani vplyv na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Ustanovujú sa pravidlá začatia konania, ak sa návrh na začatie konania týka umiestnenia maloletého do resocializačného strediska, alebo reedukačného centra.
K bodu 2
Na základe tohto ustanovenia sa ukladá súdu povinnosť v prípadoch, zabezpečiť si pred umiestnením maloletého do zariadenia určeného na resocializáciu, lekárske potvrdenie, že maloletý úspešne podstúpil protidrogovú liečbu alebo liečbu inej závislosti.
K bodu 3
Ustanovuje sa povinnosť vo väzbe na inštitút neodkladného opatrenia. Zároveň sa zakotvuje možnosť flexibilne predĺžiť lehotu na nariadenie neodkladného opatrenia.
K čl. II
K bodu 1
Legislatívno-technická pripomienka vo väzbe vloženie nového odseku v § 63.
K bodu 2
Navrhuje sa doplnenie ustanovenia § 63 ods. 1 a to tak, že sa dopĺňa zákaz umiestnenia maloletého, ktorý neabsolvoval liečenie závislosti.
K bodu 3
V novovkladanom odseku 3 v § 63 sa zakotvuje adiktológovi a psychiatrovi povinnosť odporúčanie podľa odseku 2 písm. a) podložiť lekárskym potvrdením; inak nebude môcť takéto odporúčanie vydať.
K bodu 4
Dopĺňa sa nové oprávnenie zamestnanca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyžiadať si od lekára potvrdenie o absolvovaní liečby drogovej závislosti alebo inej závislosti maloletého, o ktorého umiestnení do resocializačného strediska.
K čl. III
V zákone o zdravotnej starostlivosti sa navrhuje doplniť povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vydať orgánu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately potvrdenie o tom, že maloletý absolvoval liečbu drogovej závislosti alebo inej závislosti pre účely súdneho konania v súlade s cieľom predloženého návrhu zákona.
K čl. IV
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti predloženého návrhu zákona na 1. júla 2017.