NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok sa dopĺňa takto:
1.Doterajší text § 25 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Ak sa návrh na začatie konania týka umiestnenia maloletého do resocializačného strediska, k návrhu sa pripojí lekárske potvrdenie o absolvovaní liečby drogovej závislosti alebo inej závislosti maloletého, o ktorého umiestnení do zariadenia určeného na resocializáciu súd rozhoduje.
(3) Ak sa návrh na začatie konania týka umiestnenia maloletého do reedukačného centra, k návrhu sa pripojí odporúčanie znalca z odboru psychológie o tom, že umiestnenie maloletého v takomto type zariadenia je v jeho záujme.“.
2.Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
§ 36a
(1) V konaní, v ktorom súd rozhoduje bez návrhu o umiestnení maloletého do resocializačného strediska, súd zisťuje, či maloletý pred umiestnením absolvoval liečbu drogovej závislosti alebo inej závislosti.
(2) V konaní, v ktorom súd rozhoduje bez návrhu o umiestnení maloletého do reedukačného centra, súd nariadi najmä znalecké dokazovanie s cieľom preskúmať, či je v záujme maloletého ho umiestniť v reedukačnom centre.“.
3.§ 365 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Ak sa neodkladným opatrením podľa odseku 1 rozhoduje o umiestnení maloletého v resocializačnom stredisku, súd zisťuje, či maloletý pred umiestnením absolvoval liečbu drogovej závislosti alebo inej závislosti. Ak pri zisťovaní nemožno dodržať lehotu podľa odseku 2, táto lehota sa primerane predlžuje, najviac o 3 dni.
(7) Ak sa neodkladným opatrením podľa odseku 1 rozhoduje o umiestnení maloletého v reedukačnom centre, súd po oboznámení sa s odporúčaním znalca z odboru psychológie zisťuje, či umiestnenie maloletého v takomto zariadení je v jeho záujme. Ak nie je možné odporúčanie podľa prvej vety získať v lehote podľa odseku 2, táto lehota sa primerane predlžuje.“.
Čl. II
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 47 ods. 6 sa slová „§ 63 ods. 3 a 7“ nahrádzajú slovami „§ 63 ods. 4 a 8“.
2.V § 63 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Do resocializačného strediska možno umiestniť iba maloletého, ktorý preukázateľne absolvoval liečenie drogovej závislosti alebo inej závislosti.“.
3.V § 63 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Odporúčanie podľa odseku 2 písm. a) môže adiktológ44c) alebo psychiater44c) vystaviť, len ak lekársky potvrdené, že maloletý podstúpil protidrogovú liečbu alebo liečbu inej závislosti.“.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.
4.V § 93b sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) vyžiadať si od lekára potvrdenie o absolvovaní liečby drogovej závislosti alebo inej závislosti maloletého, o ktorého umiestnení do resocializačného strediska sa rozhoduje“.
Čl. III
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z, zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z. a zákona č. 386/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Poskytovateľ je povinný vydať orgánu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately potvrdenie o tom, že maloletý absolvoval liečbu drogovej závislosti alebo inej závislosti pre účely súdneho konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých vo veci ústavnej starostlivosti a iných výchovných opatrení.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017.