DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA).
Nedávno schválená novela zákona o sociálnych službách sprísnila podmienky pre poskytovanie finančných príspevkov štátu pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Zákon č. 40/2017 Z. z., ktorým sa zákon o sociálnych službách novelizoval, ešte viac sťažil i tak neľahké podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb.
Samotné opatrenia, ktorými sa stanovil minimálny počet hodín na jedno zriadené miesto v zariadení, v ktorom sa poskytuje sociálna služba a zároveň ponechanie súm finančných príspevkov, nemožno hodnotiť ako negatívum, avšak ich súčasné nastavenie je pre mnohých prevádzkovateľov sociálnych služieb likvidačné, aj vzhľadom na povinnosť priestorového a materiálneho zabezpečenia, ktoré je pre denné stacionáre v platnosti podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 210/2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
Zvyšovanie poplatkov pre prijímateľov sociálnej služby by znamenalo, že si ich nebudú môcť dovoliť a len by sa prehlbovala sociálna exklúzia. Vzhľadom na skutočnosť, že príjemcovia pomoci patria takmer výlučne medzi osoby neschopné zamestnať sa, alebo medzi osoby, ktoré vo veľmi zlých sociálnych podmienkach, je od štátu nezodpovedné takto nepriamo ešte väčšmi zhoršovať ich životnú situáciu.
Cieľom návrhu zákona je úprava podmienok, ktoré majú vplyv na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov prevádzkovateľmi sociálnych služieb v prípade, že sa osoba v danom zariadení nezdržiava stanovený počet hodín. Mierne sa liberalizuje obmedzenie počtu prijímateľov pomoci na jedného zamestnanca v dennom stacionári pre prijímateľov, ktorí v stupni odkázanosti III a IV.
V neposlednom rade sa navrhuje zvýšenie poskytovaných finančných príspevkov na zabezpečenie sociálnej služby v dennom stacionári pre deti, ale i v zariadení pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby. Tieto služby dlhodobo podfinancované a mnohým hrozí zánik. V týchto typoch sociálnych služieb sa nepreplácajú ošetrovateľské úkony, čo vedie k samotnému podfinancovaniu. Je nezodpovedné, že štát všetku ťarchu o zdravotnú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb prenecháva na pleciach zriaďovateľov. dnes tieto zariadenia nie schopné pokryť svoje náklady, ktoré súvisia s každoročne zvyšujúcou sa minimálnou mzdou, pričom na mzdové náklady ide 70 % príspevku. Taktiež počet miest v zariadeniach je nepostačujúci vzhľadom na počet čakateľov na požadovanú službu.
Všetky navrhnuté opatrenia v predloženom návrhu zákona majú jediný cieľ, ktorým je záchrana poskytovania sociálnych služieb, osobitne záchrana denných stacionárov. Tieto slúžia ako preventívny nástroj pre rodiny, ktoré sa o svojho člena so zdravotným postihnutím starajú v domácom prostredí.
Od návrhu zákona sa očakáva negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Naopak, návrh
2
zákona zakladá pozitívne sociálne vplyvy a taktiež pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, najmä vo vzťahu k neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Cieľom návrhu je zmena počtu hodín (ne)poskytovania sociálnej služby z najmenej 80 hodín na najmenej 60 hodín, čo je jedno z kritérií posudzovania neobsadenosti miesta pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení na účely zúčtovania a vrátenia finančných príspevkov.
3
Po ostatnej novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) formou zákona č. 40/2017 Z. z. došlo k veľkej zmene v organizovaní denných stacionárov. Denný stacionár môžu podľa súčasnej právnej úpravy navštevovať len klienti od stupňa odkázanosti III. a vyššie. To znamená, že v zariadení sa budú môcť nachádzať len „ťažšie stavy“, u ktorých existuje vysoké riziko zdravotných komplikácii, chorôb a hospitalizácii.
Často hospitalizovanému klientovi môžu pravidelne chýbať zmluvne dohodnuté hodiny poskytovania sociálnej služby v mesiaci a preto si stacionár bude musieť dohadovať počet klientov, resp. počet hodín s určitou rezervou, v opačnom prípade pri nedodržaní minimálneho počtu hodín poskytovania sociálnej služby v mesiaci hrozí vrátenie celého finančného príspevku. Kým doteraz pravidlá dovoľovali mať počet príspevkov na prijímateľa sociálnej služby, teraz to môže byť na jedno zriadené miesto viac klientov, aby stacionáre dokázali zabezpečiť chod zariadenia.
K bodu 2
Zavádzajú sa intertemporálne ustanovenia, ktoré ustanovujú, že vrátenie finančných príspevkov poskytnutých do 30. júna 2017 sa bude spravovať ustanoveniami zákona účinného od 1. júla. V danom prípade dochádza len k nepriamej retroaktivite, ktorá však výnimočne je prípustná.
K bodu 3
V prílohe č. 1 k zákonu sa navrhuje zvýšiť maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca v dennom stacionári zo 6 prijímateľov na 9 prijímateľov, ak pôjde o prijímateľov so stupňom odkázanosti III a IV. Takáto úprava je nevyhnutná pre zachovanie denného stacionára, ktorý v súčasnosti poskytuje sociálne služby. V opačnom prípade náklady denného stacionára prevyšujú jeho príjmy, čo nezadržateľne vedie k zrušeniu a likvidácii denného stacionára.
Mnohí poskytovatelia sociálnej služby v dennom stacionári budovali túto službu s nemalým úsilím a vynaložením potrebných finančných prostriedkov na zriadenie a registráciu denného stacionára. Z ekonomického hľadiska je však zrejmé, že ak príjmy denného stacionára budú pozostávať z finančných príspevkov len na 6 prijímateľov, resp. 6 zriadených miest a platby na jedného zamestnanca od počtu prijímateľov na 6 zriadených miest, tieto príjmy nepokryjú výdavky denného stacionára ani len v miere nevyhnutných mzdových a prevádzkových nákladov prepočítaných na 6 zriadených miest sociálnej služby s vyšším stupňom odkázanosti, ale v praxi to môže znamenať oveľa viac klientov, ktorí prídu na kratší čas.
K bodom 4 a 6
Navrhuje sa zvýšiť výšku finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadeniach v správe obce (príloha č. 4a k zákonu) a na poskytovanie sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (príloha č. 6 k zákonu). Navrhnuté zvýšenie finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiac zo sumy 320 eur na sumu 435 eur sa pritom týka len zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby.
Výšku finančného príspevku je potrebné zvýšiť aj preto, že poskytovatelia sociálnych služieb z doteraz nastavených platieb nedokážu finančne vykryť poskytovanie služieb z dôvodu, že popri odborných obslužných činnostiach musia vykrývať aj výdavky na ošetrovanie svojich klientov.
Navrhovaná suma pritom viac menej kopíruje sumu, ktorá bola obdobnému zariadeniu poskytovaná pred 1. januárom 2009, t. j. pred nadobudnutím účinnosti zákona. Aj keď sa vláda zaviazala vyriešiť financovanie sociálnych služieb v tomto roku, je potrebné dofinancovať služby okamžite. V opačnom prípade zariadenia soc. služieb nebudú poskytovať ochranu zdravia vo svojich zariadeniach.
4
K bodom 5 a 7
Poskytovanie pomoci v dennom stacionári sa odvíja od stupňa odkázanosti klienta. Napriek tomu, rovnaký stupeň odkázanosti ešte nemusí automaticky znamenať totožný spôsob poskytovania pomoci. Spôsob a voľbu konkrétnych prostriedkov poskytovania pomoci prirodzene ovplyvňuje individualita každého klienta, no zároveň aj jeho vek. Z uvedeného vyplýva, že aj napriek veľmi detailne nastaveným kritériám posudzovania odkázanosti fyzickej osoby, tu existujú faktory, ktoré neraz významne ovplyvnia prístup a spôsob poskytovania pomoci fyzickým osobám, hoci sa nachádzajú na rovnakom stupni odkázanosti.
Jedným z cieľov návrhu zákona je preto zohľadnenie hľadiska veku pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie sociálnej služby v dennom stacionári.
Oproti súčasnému stavu sa pri detských prijímateľoch navrhuje zvýšenie finančného príspevku oproti dospelým prijímateľom sociálnej pomoci poskytovanej v dennom stacionári. Výška príspevku pre dieťa v dennom stacionári sa z terajších 184 eur mesačne zvyšuje na sumu 280 mesačne. Výška príspevku pre dospelého v dennom stacionári ostáva nezmenená, a teda v sume 184 eur mesačne. Dieťa so zdravotným postihnutím si vyžaduje iné metódy práce ako dospelí klient, ktoré zvyšujú náklady na takúto službu.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty na 1. júla 2017.
5
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA)
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v článkoch 151 a 153 (sociálna politika) Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 24 (práva dieťaťa), 25 (práva starších osôb) a 34 (sociálne zabezpečenie a sociálna pomoc) Charty základných práv Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na transpozíciu: bezpredmetné,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c)smernice boli prebraté do týchto právnych predpisov: bezpredmetné.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
- úplne.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
6
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Z dôvodu zvýšenia sumy príspevku pre zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár, pokiaľ je prijímateľom sociálnej služby dieťa, sa očakáva negatívny dopad na rozpočet verejnej správy. Negatívny dopad na rozpočet verejnej správy môže byť spôsobený aj zmiernením kritérií týkajúcich sa procesu vrátenia poskytnutých finančných prostriedkov. Presné vyčíslenie negatívnych dopadov na rozpočet nie je možný z dôvodu absencie potrebných vstupných údajov pre takýto výpočet, nemal by však presahovať sumu, ktorú je možné pokryť navýšením príjmov štátneho rozpočtu z dôvodu vyššieho odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Na základe legislatívnych zmien totiž dochádza v roku 2017 k navýšeniu príjmov verejnej správy o 83 mil. eur, v roku 2018 o 130 mil. eur a to najviac v dôsledku prijatých zmien v zákone č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (najmä s prihliadnutím na novelu tohto zákona z roku 2016 zákon č. 338/2016 Z. z.). Navrhujeme preto využiť zvýšenie týchto príjmov na pokrytie negatívnych dopadov tohto návrhu zákona na rozpočet verejnej správy v roku 2017, ako aj v najbližších rokoch.
Návrh zákona pozitívny vplyv na špecifickú oblasť podnikateľského prostredia, a to na neverejných poskytovateľov sociálnych služieb prevádzkujúcich zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby alebo denné stacionáre. Navrhovanou úpravou sa zníži riziko neschopnosti poskytovať tieto druhy sociálnych služieb pre prijímateľov pomoci.
Zo zlepšenia financovania vybraných druhov služieb budú mať úžitok prijímatelia pomoci. Návrh zákona teda zakladá pozitívne sociálne vplyvy.
Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
7
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.