NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 40/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 78b ods. 8 písm. c) sa slová „80 hodín“ nahrádzajú slovami „60 hodín“.
2.Za § 110ab sa vkladá § 110ac, ktorý vrátane nadpisu znie:
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018
§ 110ac
Povinnosť vrátiť finančné príspevky podľa § 78b ods. 6, ktoré boli obci a neverejnému poskytovateľovi poskytnuté pred 30. júnom 2017, sa posudzuje podľa zákona účinného od 1. júla 2017.“.
3.V prílohe č. 1 sa za štrnásty riadok s označením „denný stacionár“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
denný stacionár, v ktorom počet fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti III-IV je viac ako 50 % z celkového počtu prijímateľov sociálnej služby
9,0
80 %
“.
4.V prílohe č. 4a v siedmom riadku a ôsmom riadku sa slová „320 eur“ nahrádzajú slovami „435 eur“ a slová „3 840 eur“ sa nahrádzajú slovami „5 220 eur“.
5.V prílohe č. 4a posledný riadok znie:
Pre deti
280 eur
3 360 eur
denný stacionár
Pre dospelých
184 eur
2 208 eur
“.
6.V prílohe č. 6 v druhom riadku a treťom riadku sa slová „320 eur“ nahrádzajú slovami „435 eur“ a slová „3 840 eur“ sa nahrádzajú slovami „5 220 eur“.
7.V prílohe č. 6 posledný riadok tabuľky znie:
Pre deti
280 eur
3 360 eur
denný stacionár
Pre dospelých
184 eur
2 208 eur
“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017.