Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Branislav Grӧhling, Eugen Jurzyca a Martin Poliačik.
Cieľom predloženého návrhu je zakotviť ministerstvu školstva povinnosť každoročne predkladať Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu o monitorovaní a hodnotení kvality vzdelávania. Jej súčasťou by mali byť percentuálne podiely tematických okruhov otázok kladených žiakom v testoch v rámci Testovania 5, Testovania 9 a externej časti Maturity, vďaka čomu by sa získali napríklad informácie, aký je pomer otázok medzi klasickými otázkami encyklopedického, resp. kontextuálneho charakteru a otázkami smerujúcimi k schopnosti žiaka zvládať životné situácie, k schopnosti kritického myslenia.
Viaceré medzinárodné porovnávania poukazujú na dramatický pokles kvality vzdelávania na Slovensku a malo by byť povinnosťou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky začať venovať pozornosť aj týmto témam a vypočuť si správu o monitorovaní a hodnotení kvality vzdelávania, ktorej obsahom bude aj štruktúra otázok v testoch. Uvedené správy tak môžu výrazne prispieť ku kvalifikovanej diskusii na pôde Národnej rady Slovenskej republiky k úrovni nášho školstva.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať ani negatívny sociálny vplyv ani negatívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
B.Osobitná časť
K čl. I
Navrhovanými ustanoveniami sa do školského zákona dopĺňa povinnosť ministerstva školstva predkladať raz ročne, vždy do 15. septembra bežného roka, Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu o monitorovaní a hodnotení kvality vzdelávania, o posilňovaní kľúčových kompetencií žiakov. Účelom navrhovaného ustanovenia je upraviť základné obsahové náležitosti výročnej správy.
K čl. II
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti novely školského zákona po zohľadnení dĺžky legislatívneho procesu.