NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 216/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 154 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
„(9) Ministerstvo školstva predkladá raz ročne, do 15. septembra, Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu o monitorovaní a hodnotení kvality vzdelávania (ďalej len „výročná správa“) za uplynulý školský rok. Výročná správa obsahuje:
a)všeobecnú časť a
b)osobitnú časť.
(10)Súčasťou osobitnej časti výročnej správy je percentuálny podiel otázok externého testovania žiakov základnej školy a externej časti maturitnej skúšky zameraných najmä
1.encyklopedicky
2.kontextuálne
3.na matematickú gramotnosť
4.na prírodovednú gramotnosť
5.na finančnú gramotnosť
6.na čitateľskú gramotnosť
7.na schopnosť riešiť problémy
8.na schopnosť komunikovať
9.na schopnosť zvládať informačné technológie
10.na schopnosť učiť sa
11.na schopnosť kriticky myslieť
12.na schopnosť rozlišovať spoľahlivosť zdrojov informácií
(11)Percentuálne podiely podľa odseku 10 sa uvádzajú v päťročnom časovom rade.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.