NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z.........2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č.81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č.474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č.151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z. a zákona č. 217/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 1 znie:
„(1) Zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca. Zamestnávateľ v závislosti od dĺžky započítanej praxe zamestnanca zaradí do jedného z 12 platových stupňov týchto zamestnancov:
a) zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku16) (ďalej len „výskumní a vývojoví zamestnanci“),
b) zdravotníckych zamestnancov, ktorí nie sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu,17)
c) zamestnancov, ktorí pôsobia vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako vysokoškolskí učitelia (ďalej len „učitelia vysokých škôl“),
d) zamestnancov iného zamestnávateľa, ak tak ustanoví osobitný predpis.15)
2.V § 7 ods. 1 znie:
„(1) Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa § 5 patrí tarifný plat, ktorý je súčtom platovej tarify priznanej podľa tretej vety a sumy zvýšenia platovej tarify podľa odseku 6. To neplatí pre zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g), pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca, výskumných a vývojových zamestnancov, zdravotníckych zamestnancov, ktorí nie odmeňovaní podľa osobitného
predpisu,17) učiteľov vysokých škôl a zamestnancov iného zamestnávateľa, ak tak ustanoví osobitný predpis.15) Základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky tak, aby sa tri najnižšie platové triedy rovnali aspoň sume minimálnej mzdy, najvyššia platová trieda rovnala aspoň dvojnásobku minimálnej mzdy a zvyšné triedy rovnali primeraným rozdielom v takto určenom rozpätí. Výskumným a vývojovým zamestnancom, zdravotníckym zamestnancom, ktorí nie odmeňovaní podľa osobitného predpisu a učiteľom vysokých škôl patrí tarifný plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých zaradení podľa príloh č. 5 a 5a. Osobitná stupnica platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, ktorí nie odmeňovaní podľa osobitného predpisu je uvedená v prílohe č. 5 a osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl je uvedená v prílohe č. 5a. Tarifný plat pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom sa určí podľa odsekov 9 až 13.“.
3.V § 7 ods. 3 znie:
„(3) Tarifný plat zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) nesmie byť nižší ako platová tarifa ustanovená v základnej stupnici platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky pre platovú triedu, do ktorej je zamestnanec zaradený.“
4.V § 7 ods. 6 znie:
„(6) Platová tarifa sa zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,5 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka.“.
5.V § 7 ods. 13 sa slová „podľa odsekov 11 a 12“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 6, 11 a 12“.
6.V § 7b sa doterajšie odseky 2 a 3 označujú ako odseky 1 a 2. Doterajší odsek 3 znie:
„(3) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí zaradenému do platovej triedy podľa § 5 patrí tarifný plat, ktorý je súčtom platovej tarify priznanej podľa § 7 ods. 1 tretej vety a sumy zvýšenia platovej tarify podľa § 7 ods. 6. To neplatí v prípadoch podľa odsekov 1 a 2, pre výskumných a vývojových zamestnancov, zdravotníckych zamestnancov, ktorí nie odmeňovaní podľa osobitného predpisu,17) učiteľov vysokých škôl a zamestnancov iného zamestnávateľa, ak tak ustanoví osobitný predpis. Výskumným a vývojovým zamestnancom, zdravotníckym zamestnancom, ktorí nie odmeňovaní podľa osobitného predpisu17) a učiteľom vysokých škôl pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí patrí tarifný plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých sú zaradení podľa prílohy č. 10.“.
7.V § 8 ods. 2 znie:
„(2) Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %. Príplatok za riadenie vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbornému zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %. Rozpätie
percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené v prílohe č. 6.“.
8.V § 10 ods. 3 znie:
„Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % z platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, zvýšenej o 24 %, a u pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %.“.
9.V § 11 ods. 3 znie:
„(3) Zamestnancovi podľa odseku 1 patrí platová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností zaradených do
a) tretej kategórie, mesačne v rámci rozpätia 20 % 35,2 % platovej tarify prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf,
b) štvrtej kategórie, mesačne v rámci rozpätia 20 % 42 % platovej tarify prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf.“.
10.V § 11 ods. 5 znie:
„(5) Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní pracovných činností zaradených do druhej kategórie podľa osobitného predpisu,30) mesačne v rámci rozpätia 10 % 23 % platovej tarify prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf.“.
11.V § 13 prvá veta znie:
„Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke rozvrhol pracovný čas tak, že prácu vykonáva striedavo vo všetkých zmenách, patrí príplatok za zmennosť mesačne v rámci rozpätia 2,1 % 16,7 % platovej tarify prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky.“.
12.V § 14 ods. 1 prvá veta znie:
„Zamestnancovi, okrem pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti akreditovaným celoživotným sústavným vzdelávaním určeným v osobitnom predpise30a) patrí kreditový príplatok mesačne v rámci rozpätia 5 % 10 % platovej tarify prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky.“.
13.V § 21a prvej vete sa vypúšťajú slová „prvého platového stupňa“.
14.V § 21b odseku 1 prvá veta znie:
„Zamestnancovi, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí v krajine so sťaženými životnými podmienkami a ktorému sa poskytuje plat podľa § 22, patrí mesačne
náhrada do výšky 20 % z platovej tarify šiestej platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky vynásobenej objektivizovaným platovým koeficientom podľa § 23.“.
15.V § 23 odseku 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „uvedenú v prílohe č. 8“.
16.V § 23 odseku 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „pre osobitnú stupnicu platových taríf vybraných skupín zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí uvedenú v prílohe č. 9 a“.
17.V § 28 ods. 2 znie:
„(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na osobitnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí uvedenú v prílohe č. 10 a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí uvedené v prílohe č. 11.“.
18.Prílohy č. 3, 4, 8 a 9 sa vypúšťajú.
Čl. II
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z. a zákona č. 337/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa číslo „70,0“ nahrádza číslom „74“.
2. V § 3 sa číslo „30,0“ nahrádza číslom „26“.
3. 3. Za § 7f sa vkladá § 7g, ktorý znie:
㤠7g
Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam a vyšším územným celkom podľa § 2 a 3 v znení účinnom od 1. januára 2018 prvýkrát v januári 2018.“.
Čl. III
Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane vyšším územným celkom
(1) Výnos dane v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov vyšších územných celkov vo výške 90,0 %.
(2) Na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane vyšším územným celkom sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21) znie:
„21) Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.