Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Branislav Grӧhling, Eugen Jurzyca a Martin Poliačik.
Predložená novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch za cieľ dosiahnuť stav, aby riaditelia základných a stredných škôl neboli povinní vykonávať priamu vyučovaciu činnosť v prípade, ak s tým zriaďovateľ súhlasí. Umožní sa tým zriaďovateľovi vytvoriť riaditeľom podmienky na to, aby sa mohli (najmä na väčších školách) plne venovať riadeniu chodu školy a neboli zaťažovaní pedagogickou prácou. Uvedené nastavenie odbremeňuje iba riaditeľov základných a stredných škôl, iných typov škôl a školských zariadení sa uvedená exempcia týkať nebude. Uvedený model umožní zriaďovateľovi zefektívniť prácu riaditeľov (a potenciálne by umožnil jednému riaditeľovi riadiť viacero škôl) alebo prejsť na model, kedy riaditeľ nemusí byť osoba s pedagogickým vzdelaním len z radov učiteľov, ale osoba s iným vzdelaním vhodným pre riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu. V minulosti zabezpečovali riaditeľom všetok ekonomický a právny servis školské správy a riaditeľ bol viac-menej iba styčnou osobou medzi školou a inými subjektmi, na mieste manažoval denný chod školy a operatívne riešil konfliktné situácie, na čo pedagogické vzdelanie postačovalo. V súčasnosti však na riaditeľov kladené omnoho vyššie nároky než v minulosti a preto je potrebné zmeniť zákonné nastavenie tak, aby zriaďovatelia mali v tomto smere voľné ruky.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie a na podnikateľské prostredie, nebude mať ani negatívny sociálny vplyv ani negatívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
B.Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa v § 3 ods. 4 zakotviť vyňatie riaditeľov základných a stredných škôl z okruhu vedúcich pedagogických zamestnancov povinných zabezpečovať priamu vyučovaciu činnosť v rozsahu stanovenom vykonávacím predpisom. Toto vyňatie fakultatívny charakter a bude závisieť od zriaďovateľa danej školy. Týmto vykonávacím predpisom je v súčasnosti nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z., ktoré je vydané na základe § 3 ods. 4 zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch; toto nariadenie vlády priamo určuje rozsah základného úväzku vedúcim pedagogickým zamestnancom, ktorými v zmysle § 34 zákona aj riaditelia. Ustanovenia uvedenej vyhlášky majú subsidiárne postavenie vo vzťahu k vete vloženej do zákona, ktorá je v danom prípade lex generalis; znenie nariadenia vlády tak nebude vyžadovať žiadnu novelu.
K čl. II
Účinnosť predloženého návrhu sa navrhuje na od 1. septembra 2017, čo umožní začať nový školský rok podľa nových pravidiel.