NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. ... /2017 Z. z. zo 7. februára 2017 sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Riaditeľ základnej školy a riaditeľ strednej školy nie je povinný vykonávať priamu vyučovaciu činnosť, ak s tým zriaďovateľ súhlasí; v tom prípade sa naňho ustanovenia prvej a druhej vety nevzťahujú.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.