Dôvodová správa
Všeobecná časť
Hlavným cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“), je, aby regionálne rozvojové agentúry neboli jedným zo subjektov územnej spolupráce, z čoho vyplýva zamedzenie poskytovania dotácií regionálnym rozvojovým agentúram, ako i súvisiace zrušenie Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr.
Regionálne rozvojové agentúry začali na Slovensku vznikať v polovici 90. rokov vo forme záujmových združení právnických osôb. Bolo to v čase, keď na centrálnej úrovni nemalo regionálny rozvoj medzi kľúčovými kompetenciami žiadne z ministerstiev. Na úrovni ústredných orgánov štátnej správy sa v tej dobe stal garantom regionálneho rozvoja Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR, ktorý prvé regionálne rozvojové agentúry v území aj zakladal. Zároveň to bolo v čase, keď verejná správa, a zvlášť samospráva, ešte len čakala na decentralizáciu kompetencií a financií.
Situácia sa zmenila v roku 2001, kedy v rámci reformy verejnej správy vznikla regionálna úroveň samosprávy a zároveň niektoré kompetencie, medzi nimi aj regionálny rozvoj, prešli z orgánov štátu nielen na vyššie územné celky, ale i na obce. vtedy získali obce do svojej právomoci koordináciu regionálneho rozvoja. Hoci neskôr došlo v rámci fiškálnej decentralizácie počnúc rokom 2005 aj k väčšej finančnej autonómnosti samospráv, štátna správa a centrálna vláda si naďalej ponechali významnú časť správy verejných financií vrátane viacerých nástrojov regionálneho rozvoja vo vlastných rukách.
Hlavnými aktérmi regionálneho rozvoja v území sa stali, resp. mali stať územné samosprávy, a to tak na miestnej ako i regionálnej úrovni. Napriek tomu v systéme aj po roku 2001 naďalej ostali pôsobiť aj regionálne rozvojové agentúry ako pozostatok nástrojov predošlého konceptu regionálnej politiky realizovanej v 90. rokoch. A aj vďaka dotačnej schéme v zákone na podporu regionálneho rozvoja existuje sieť regionálnych rozvojových agentúr podporovaných finančnými príspevkami zo štátneho rozpočtu dodnes.
Kým v roku 1996 štát finančne podporoval 5 regionálnych rozvojových agentúr (RRA) súhrnnou sumou vyše 13 mil. korún, v roku 2006 to bolo 35 agentúr a bezmála 23 mil. korún, tak v roku 2016 sa na podporu existencie 33 RRA vyčlenilo na ich činnosť a prevádzku vyše 700 tisíc eur.
Možnosť zakladať a/alebo finančne podporovať regionálne rozvojové agentúry v minulosti využili aj samosprávne kraje, ktoré by spoločne s obcami mali predstavovať hlavných aktérov regionálneho rozvoja v území. Jednotlivé samosprávne kraje postupne dospeli k rozhodnutiu nepodporovať zo svojich rozpočtov prevádzku a činnosť RRA, keďže ide o duplicitu.
Neexistuje žiadna taká úloha definovaná v § 13 ods. 2 zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorú by nemohli okrem regionálnych rozvojových agentúr vykonávať ostatné subjekty územnej spolupráce definované v § 13 ods. 1, napríklad územné samosprávy. To je aj hlavný dôvod, prečo nie je potrebné ďalej sieť rozvojových agentúr ročne dotovať z verejných zdrojov 700 tisícmi eur.
Podpora regionálnych rozvojových agentúr je prežitkom. Potvrdzuje to i fakt, že s ich službami neráta ani úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície, ktorý aktuálne zriadil v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014 2020 samostatnú Integrovanú sieť informačno-poradenských centier, v rámci ktorých sa potenciálnym žiadateľom o nenávratné finančné príspevky poskytované z eurofondov poskytujú v krajských mestách (okrem Bratislavy) konzultácie.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily, nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie a ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ondrej Dostál, Jana Kiššová, Peter Osuský, Jozef Rajtár, Renáta Kaščáková
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Zoznam podporených subjektov územnej spolupráce v rámci výzvy č. 2/SRR/2016 uvádza, že v roku 2016 bola 33 regionálnym rozvojovým agentúram pridelená dotácia zo štátneho rozpočtu v celkovej súhrnnej výške presahujúcej 700 tisíc eur a ukončenie tejto podpornej dotačnej schémy tak bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet v uvedenej výške.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Úprava súvisiaca s vypustením § 14 (bod 3), v ktorom je upravené, že regionálna rozvojová agentúra môže byť založená ako záujmové združenie právnických osôb podľa Občianskeho zákonníka. Návrhom zákona sa nerušia regionálne rozvojové agentúry, iba ich financovanie zo štátneho rozpočtu. Preto sa navrhuje do zákona na iné miesto doplniť, že okrem možnosti zriadenia regionálnej rozvojovej agentúry vyšším územným celkom 11 písm. j)), môže byť regionálna rozvojová agentúra vytvorená aj ako záujmové združenie právnických osôb.
K bodu 2
Navrhuje sa, aby regionálne rozvojové agentúry neboli jedným zo subjektov územnej spolupráce, a teda neboli tým pádom ďalej oprávnenými subjektmi pre poskytovanie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu podľa tohto zákona.
K bodu 3
Vzhľadom na to, že sa neuvažuje s pokračovaním poskytovania podpory pre regionálne rozvojové agentúry, navrhuje sa zrušenie integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr.
K bodu 4
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodmi 2 a 3.
K bodu 5
V záujme právnej istoty sa navrhuje v prechodných ustanoveniach úprava, podľa ktorej sa prípadné konania, ktoré by boli začaté, ale neboli by ukončené pred nadobudnutím účinnosti novej právnej úpravy, dokončili podľa právnej úpravy účinnej do nadobudnutia účinnosti novej právnej úpravy.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona na 1. januára nasledujúceho kalendárneho roku, čo umožní dokončiť rozbehnuté aktivity regionálnych rozvojových agentúr v aktuálnom kalendárnom roku a zároveň vytvorí dostatočný čas na zrušenie integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr a premietnutie zrušenia finančnej podpory regionálnych rozvojových agentúr do návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018.