N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Číslo:.......................
N á v r h
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Ondreja Dostála, Jany Kiššovej, Petra Osuského, Jozefa Rajtára a Renáty Kaščákovej
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
Predkladá:Návrh na uznesenie:
Ondrej Dostál
Jana Kiššová
Peter Osuský
Jozef Rajtár
Renáta Kaščáková
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Jany Kiššovej, Petra Osuského, Jozefa Rajtára a Renáty Kaščákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
BRATISLAVA 2017
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. a zákona č. 378/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písm. k) sa za slovo „osoba“ vkladajú slová „založená ako záujmové združenie právnických osôb3a) alebo zriadená podľa § 11 písm. j)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie: „§ 20f Občianskeho zákonníka.“.
2.V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) g) sa označujú ako písmená a) až f).
3.Vypúšťa sa § 14.
4.V § 17 ods. 1, ods. 2., ods. 3. a ods.4 sa vypúšťajú slová „a 14“.
5.Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2018
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2018 sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.