Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomír Galko a Milan Laurenčík.
Predmetom tohto návrhu zákona je sprísnenie podmienok pre mimoriadne povyšovanie a mimoriadne vymenovanie vojakov v zálohe. Podľa navrhnutej úpravy bude možné vojaka v zálohe povyšovať v čase mieru len v rámci povolania na výkon mimoriadnej služby. Inak bude povyšovanie možné len ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie úloh ozbrojených síl, pričom v priebehu dvoch rokov od posledného povýšenia alebo vymenovania bude podľa navrhnutej úpravy možné vojaka v zálohe mimoriadne vymenovať alebo mimoriadne povýšiť len raz a len do hodnosti o jeden stupeň vyššej, než akú dosiahol.
donedávna platilo, že doterajšiu štandardnú úpravu mimoriadneho povyšovania a mimoriadneho vymenovania do vojenských hodnotí vojakov v zálohe nebol dôvod meniť, pretože existovalo niečo ako etická samoregulácia jednotlivých aktérov tohto procesu. Po nedávno medializovaných zisteniach je však potrebné konštatovať, že situácia sa zmenila. Dôvody, pre ktoré je predkladaný tento poslanecký návrh zákona, všeobecne známe a netreba ich opakovať. Mimoriadne vymenovanie do vojenských hodností vzhľadom na okolnosti, akým sa udialo, do istej miery devalvovalo vojenské hodnosti v očiach verejnosti a predkladatelia vnímajú ako svoju povinnosť tento stav napraviť. Predkladaný návrh je právnou úpravou pro futuro a nepredpokladá spätné odnímanie vojenských hodností.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať ani negatívny sociálny vplyv ani negatívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
B.Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa zmena znenia §-u 21 odsek 12 a to tak, že základným pravidlom bude, že vojaka v zálohe bude možné mimoriadne povýšiť alebo mimoriadne vymenovať do vojenskej hodnosti v čase mieru len v rámci povolania na výkon mimoriadnej služby. Výnimka bude možná na základe vety druhej, ktorá zakotvuje, že povyšovanie bude možné aj v prípade, že to bude nevyhnutné pre riadne plnenie úloh ozbrojených síl, pričom bude platiť podmienka, že sa tak môže stať v priebehu dvoch rokov od posledného povýšenia alebo vymenovania len raz a len do hodnosti o jeden stupeň vyššej, než akú vojak v zálohe predtým dosiahol.
K čl. II
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti predloženého návrhu zákona na 1. septembra 2017.