NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2017,
ktorým sa mení zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 473/2009 Z. z., zákona č. 106/ 2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z. a zákona č. 378/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 21 odsek 12 znie:
„(12) Vojaka v zálohe možno mimoriadne vymenovať do vojenskej hodnosti alebo mimoriadne povýšiť do vojenskej hodnosti v čase mieru len podľa § 15b. V čase mieru možno vojaka v zálohe mimoriadne vymenovať do vojenskej hodnosti alebo mimoriadne povýšiť do vojenskej hodnosti inak ako podľa § 15b, len ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie úloh ozbrojených síl, pričom v priebehu dvoch rokov od posledného povýšenia alebo vymenovania možno vojaka v zálohe mimoriadne vymenovať do vojenskej hodnosti alebo mimoriadne povýšiť do vojenskej hodnosti len raz a len do hodnosti o jeden stupeň vyššej, než akú dosiahol.“.
Čl. I
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.