NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
NÁVRH
Zákon
z .........................,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 149/1995 Z. z.
o posunkovej reči nepočujúcich osôb
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 1 znie: „Účelom zákona je ustanoviť používanie posunkovej reči ako prostriedku dorozumievania a vzdelávania nepočujúcich osôb a tým zabezpečiť podmienky na ich uplatnenie v počujúcej spoločnosti.“
2.§ 2 znie: „Za nepočujúce osoby sa považujú tie osoby, ktorým načúvací aparát ani kochleárny implantát neumožňuje komunikáciu pomocou sluchu alebo budovanie orálnej reči v takej podobe ako je tomu u počujúcich osôb, alebo u osôb nedoslýchavých.“
3.V § 3 ods. 1 sa slovo „jazykom“ nahrádza slovom „prostriedkom“.
4.§3 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Posunková reč je prvotný prostriedok komunikácie nepočujúcich osôb.“
„(4) Posunková reč je z pohľadu komunikačného rovnocenná orálnej reči, ktorú používa počujúca spoločnosť.“
5.V § 4 písm. c) znie:
„c) informácie pomocou posunkovej reči v televíznom vysielaní verejnoprávnej inštitúcie.“
6.Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Vzdelávanie nepočujúcich detí
(1) Vzdelávanie nepočujúcich detí zabezpečujú špeciálne školy pre nepočujúce deti, v ktorých učitelia ovládajú posunkovú reč.
(2) Osvojenie si písomnej formy orálnej reči a vzdelávanie nepočujúcich detí predškolského a školského veku sa uskutočňuje bilingválne, čo znamená, že posunková reč spolu s odzeraním z tváre a úst ako aj využívania daktylotiky v tomto procese rovnocenné písomnej forme orálnej reči.
(3) Na podporu integrácie a vzdelávania nepočujúcich detí im štát pre štúdium na vyššom stupni poskytne finančný príspevok na obstaranie zariadenia prevádzajúceho orálnu reč do písomnej formy a naopak.“
7.§ 6 sa dopĺňa o písmeno c), ktoré znie:
„c) výšku a podmienky poskytnutia finančného príspevku podľa § 4a odsek 3.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.