DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanec Ing. Mgr. Marian Kotleba
poslankyňa MUDr. Natália Grausová
poslanec Bc. Stanislav Drobný
poslanec Ján Mora
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona v práve Európskej únie upravený: je
a) v primárnom práve:
čl. 136 a 137 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Podľa čl. 137 ods. 2 písm. b) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva môže Rada v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. a) i). a) zlepšovanie pracovného prostredia najmä s ohľadom na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov; b) pracovné podmienky; c) sociálne zabezpečenie a sociálna ochrana pracovníkov; d) ochrana pracovníkov pri skončení pracovnej zmluvy; e) informovanosť a porady s pracovníkmi; f) zastupovanie a kolektívna ochrana záujmov pracujúcich a zamestnávateľov, vrátane spolurozhodovania, s výnimkou odseku 5; g) podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín s riadnym pobytom na území spoločenstva; h) integrácia osôb vylúčených z trhu práce, bez toho, aby bol dotknutý článok 150; i) rovnosť medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o rovnaké príležitosti na trhu práce a rovnaké zaobchádzanie v práci;) prijímať vo forme smerníc minimálne požiadavky na ich postupné uskutočňovanie so zreteľom na podmienky a technické predpisy prijímané v každom z členských štátov. Takéto smernice nesmú ukladať také správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých a stredných podnikov.
b) v sekundárnom práve:
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času .
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie: nie je obsiahnutá.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) identifikácia záväzkov vyplývajúcich z Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii:
Bezpredmetné.
b) identifikácia prechodných období vyplývajúcich z Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii:
Bezpredmetné.
c) lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca:
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času - nie je stanovená lehota na transpozíciu.
d) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení:
Proti Slovenskej republike sa nezačalo žiadne konanie o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení.
e) informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon);
- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: stupeň zlučiteľnosti - úplne.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
Na dosiahnutie cieľa sledovaného touto právnou úpravou nie je možné použiť iné riešenie, než je predložené.
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na posúdenie Ministerstvu financií SR.