NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ..... 2017,
ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 94 sa dopĺňa ods. 6, ktorý znie:
„6. V nedeľu nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je maloobchodný predaj s výnimkou maloobchodného predaja podľa prílohy č. 1b; ustanovenia odseku 3 písm. f) a odseku 4 sa v týchto prípadoch
nepoužijú.“.
2.Za prílohou č. 1a sa vkladá príloha č. 1b, ktorá znie:
„Príloha č. 1b k zákonu č. 311/2001 Z. z.
Maloobchodný predaj, pri ktorom možno zamestnancovi nariadiť, alebo s ním dohodnúť prácu v dňoch ustanovených zákonom
1.Maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami
2.Maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach
3.Maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach
4.Predaj cestovných lístkov
5.Predaj suvenírov
6.Predaj pri ubytovacích a stravovacích službách
7.Predaj pri prevádzkovaní športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
8.Predaj pri organizovaní športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2017.