1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 7 ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „príslušnému orgánu podľa odseku 5“ a za slovom „podať“ sa vkladajú slová „tomu istému orgánu“.
2.V čl. 7 odsek 7 znie:
„(7) Oznámenia podané podľa odseku 5 zverejňuje komisia obecného zastupiteľstva, komisia mestského zastupiteľstva a komisia miestneho zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach na webovom sídle obce, mesta alebo mestskej časti, ak je zriadené, komisia zastupiteľstva vyššieho územného celku na webovom sídle vyššieho územného celku, akademický senát na webovom sídle verejnej vysokej školy a výbor na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky. Ak obec, mesto alebo mestská časť nemá zriadené webové sídlo, orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Osobné údaje verejného funkcionára sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva.“.
3.Článok 7 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
2
„(11) Oznámenie podľa odseku 1 sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. O podaní oznámenia na tomto tlačive vystaví orgán uvedený v odseku 5 verejnému funkcionárovi písomné potvrdenie.“.
4. Článok 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Oznámenie podľa odseku 5 sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. O podaní oznámenia na tomto tlačive vystaví orgán uvedený v článku 7 ods. 5 verejnému funkcionárovi písomné potvrdenie.“.
5. Za čl. 12a sa vkladá čl. 12b, ktorý znie:
Čl. 12b
Konanie vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona sa dokončí podľa doterajších právnych predpisov.“.
6. Ústavný zákon sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2, ktoré vrátane nadpisu znejú:
Príloha č. 1
k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z.
(Vzor)
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
za rok 20...
󠆬 pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie
󠆬 k 31. marcu 20...1)
A. Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Meno, priezvisko a titul: ........................................................................................................................
Rodné priezvisko: ...................................................................................................................................
Rodné číslo:2) ............................................................................................................................................
Adresa na doručovanie:2)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
3
v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon“), za ktorú sa dáva toto oznámenie: ............................................................................................ ..................................................................................................................................................................
B. Údaje oznámenia3)
1. Svojím podpisom osvedčujem, že ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona, keďže:
a)nevykonávam funkcie, zamestnanie a činnosti, ktoré nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov,
b)nie som štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze,4)
c)nepodnikám; nevzťahuje sa na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok5)
2. Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona):
Názov zamestnávateľa: ..........................................................................................................................
Sídlo – ulica, číslo: ......................................................... obec: ...............................................................
PSČ: ....................................................................... IČO: ..........................................................................
Som dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce:
󠆬󠆬 ÁNO 󠆬󠆬 NIE1)
3.Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť [čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]:
Názov podnikateľského subjektu: ........................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo: ...................................................... obec: .................................................................
PSČ: ................................................. IČO: .........................................................................................
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: .......................................................................
Funkcia: ...................................................................................................................................................
4
4.Vykonávam inú samostatnú zárobkovú činnosť [čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]6):
Názov podnikateľského subjektu: ......................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo: ................................................. obec: .......................................................................
PSČ: ................................................ IČO: .................................................................................................
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: ........................................................................
Funkcia: ...................................................................................................................................................
5. Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona]:
a)vykonávam funkciu v štátnom orgáne
Názov štátneho orgánu: ........................................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo: ................................................. obec: ......................................................................
Funkcia: ....................................................................................................................................................
Z tejto funkcie mám príjem, funkčný alebo iný pôžitok: 󠆬ÁNO 󠆬 NIE1)
b)vykonávam funkciu v územnej samospráve
1. Obec alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonávala: ........................................................
názov/označenie funkcie: ....................................................................................................................
Z tejto funkcie mám príjem, funkčný alebo iný pôžitok:󠆬ÁNO 󠆬 NIE1)
2. Obec alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonávala: ........................................................
názov/označenie funkcie: ....................................................................................................................
Z tejto funkcie mám príjem, funkčný alebo iný pôžitok: 󠆬ÁNO 󠆬 NIE1)
c) vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, ktoré mi vyplýva zo zákona alebo v ktorých obec (vyšší územný celok) majetkovú účasť, a v ktorých zastupujem obec (vyšší územný celok)7)
Názov podnikateľského subjektu: .......................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo: ................................................ obec: .......................................................................
PSČ: .............................................. IČO: ...................................................................................................
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: ...................................................................
Funkcia: ...................................................................................................................................................
5
Z tejto funkcie mám príjem, funkčný alebo iný pôžitok: 󠆬ÁNO 󠆬 NIE1)
d)vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikateľskú činnosť8)
1. Názov právnickej osoby: ..................................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo: .................................................. obec: .....................................................................
PSČ: .............................................. IČO :..................................................................................................
Právna forma vykonávania činnosti: ...................................................................................................
Funkcia: ....................................................................................................................................................
Z tejto funkcie mám príjem, funkčný alebo iný pôžitok: 󠆬ÁNO 󠆬 NIE1)
2. Názov právnickej osoby: ...................................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo: ................................................. obec: .....................................................................
PSČ: ................................................... IČO: .............................................................................................
Právna forma vykonávania činnosti: ............................................................................................
Funkcia: ...................................................................................................................................................
Z tejto funkcie mám príjem, funkčný alebo iný pôžitok: 󠆬ÁNO 󠆬 NIE1)
6. V uplynulom kalendárnom roku som z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú dávam oznámenie a z výkonu funkcií, povolaní a činností, ktoré uvádzam v bodoch B/ 2 až 5, dosiahol nasledovný príjem [čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona]9):
a)príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok v €
.............................................
b)príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní som pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára v €
.............................................
7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som získal za rok 20...
󠆬 áno 󠆬 zašlem dodatočne do 30. apríla t. r.1)
6
C. Majetkové pomery verejného funkcionára a majetkové pomery manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]:
1. Majetkové pomery verejného funkcionára10)
a)Nehnuteľný majetok
1. Druh majetku: .....................................................................................................................................
Katastrálne územie: ...............................................................................................................................
Číslo parcely: ................................... Číslo LV: ............................ Podiel v %: ...................................
2. Druh majetku: .....................................................................................................................................
Katastrálne územie: ...............................................................................................................................
Číslo parcely: ................................... Číslo LV: ............................ Podiel v %: ...................................
b) Hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy)11)
1. Popis: ....................................................................................................................................................
Podiel v %: ......................................
2. Popis: ....................................................................................................................................................
Podiel v %: .....................................
c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy)12)
1. Popis: ....................................................................................................................................................
Podiel v %: ....................................
2. Popis: ....................................................................................................................................................
Podiel v %: ....................................
d) Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy13)
1. Popis: ....................................................................................................................................................
Podiel v %: ......................................
2. Popis: ...................................................................................................................................................
Podiel v %: ......................................
2) Majetkové pomery manžela/manželky14)
Meno, priezvisko a titul: .......................................................................................................................
Rodné priezvisko: ..............................................................................................................................
Trvalý pobyt: ..........................................................................................................................................
7
a)Nehnuteľný majetok
1. Druh majetku: ....................................................................................................................................
Katastrálne územie: ...............................................................................................................................
Číslo parcely: .......................... Číslo listu vlastníctva: ....................... Podiel v %: ...........................
2. Druh majetku: .....................................................................................................................................
Katastrálne územie: ................................................................................................................................
Číslo parcely: .......................... Číslo listu vlastníctva: ....................... Podiel v %: ...........................
b) Hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy)11)
1. Popis: ....................................................................................................................................................
Podiel v %: ......................................
2. Popis: ....................................................................................................................................................
Podiel v %: ......................................
c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy)12)
Popis: .........................................................................................................................................................
Podiel v %: ......................................
d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy13)
Popis: ........................................................................................................................................................
Podiel v %: .....................................
3.Majetkové pomery neplnoletých detí, ktoré žijú s verejným funkcionárom v spoločnej domácnosti15)
Meno a priezvisko dieťaťa: .................................................................................................................
Trvalý pobyt: ...........................................................................................................................................
a)Nehnuteľný majetok
Druh majetku: .........................................................................................................................................
Katastrálne územie: ...............................................................................................................................
Číslo parcely: .......................... Číslo listu vlastníctva: ....................... Podiel v %: ...........................
b) Hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy)11)
Popis: ........................................................................................................................................................
Podiel v %: ......................................
8
c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy)12)
Popis: ........................................................................................................................................................
Podiel v %: ......................................
d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy13)
Popis: ........................................................................................................................................................
Podiel: ......................................
Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Dátum .................................................
Miesto ..................................................
...................................................
vlastnoručný podpis
_________________________________
1)Vybrať jednu z možností.
2)Osobné údaje podliehajú ochrane osobných údajov podľa osobitného predpisu.
3)Pokiaľ je nepostačujúci rozsah položiek uvádzaných v jednotlivých bodoch vzoru oznámenia, verejný funkcionár si ich rozšíri alebo si rozšíri vlastné oznámenie o ďalšie položky tohto druhu.
4)Nevzťahuje sa na členstvo v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie verejného funkcionára, a na zastupovanie:
štátu v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu,
právnickej osoby podľa § 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou tejto právnickej osoby alebo
obce, alebo vyššieho územného celku v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce alebo vyššieho územného celku,
za predpokladu, že nepoberá za členstvo v nich finančnú odmenu.
Nevzťahuje sa na poslancov mestských zastupiteľstiev, poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach a poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov. Nevzťahuje sa na členstvo starostu obce v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie tohto verejného funkcionára v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce, v ktorých zastupuje obec, a za ktoré nepoberá finančnú odmenu.
9
5)Nevzťahuje sa na poslancov mestských zastupiteľstiev, poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach a poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov. Časť vety za bodkočiarkou sa nevzťahuje na starostov obcí.
6)Napríklad advokátska prax, prax súkromného lekára, prax audítora.
7)Ide o funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.
8)Napríklad funkcie v orgánoch občianskych združení, združení právnických osôb, nadácií.
9)Uvádza sa čistý príjem.
10)V prípade majetku, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, uvádzať s poznámkou „(v BSM)“.
11)Napríklad osobné motorové vozidlo, starožitnosť, umelecké dielo.
12)Napríklad cenné papiere, akcie.
13)Napríklad hypotekárny úver, pôžička, spotrebný úver.
14)Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch manžela/manželky, uvádzaných v oznámení, sa verejnosti neposkytujú. Uvedie sa len vlastníctvo nehnuteľností, hnuteľných vecí, majetkových práv alebo iných majetkových hodnôt a záväzkov, ktoré nie sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
15)Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch neplnoletých detí, uvádzaných v oznámení, sa verejnosti neposkytujú.
10
Príloha č. 2
k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z.
(Vzor)
Oznámenie verejného funkcionára
po skončení výkonu verejnej funkcie
podľa čl. 8 ods. 5 a 6 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
za kalendárny rok 20..
A. Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Meno, priezvisko a titul: ........................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................
Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. 1 v spojení s čl. 8 ods. 1 a 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon“), za ktorú sa dáva toto oznámenie: ........................................ ....................................................................................................................................................................
B. Údaje oznámenia1)
1. V súlade s čl. 8 ods. 5 ústavného zákona oznamujem, že po skončení výkonu funkcie verejného funkcionára uvedenej v bode A tohto oznámenia
a)bol som zamestnaný v tomto pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom
vzťahu: 󠆬
󠆬 ÁNO 󠆬 NIE2)
Zamestnávateľ3)
Názov zamestnávateľa: .........................................................................................................................
Sídlo – ulica, číslo: .............................................. obec: ..........................................................................
PSČ: ...................................................................... štát: ...........................................................................
IČO: ............................................. obdobie výkonu práce: od ............................ do .........................
b)bol som členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu nasledovnej
právnickej osoby:
11
󠆬 ÁNO 󠆬 NIE2)
Právnická osoba4)
Názov: ......................................................................................................................................................
Sídlo – ulica, číslo: .............................................. obec: ..........................................................................
PSČ: ................................................................ štát: .................................................................................
IČO: ....................................................... orgán4) právnickej osoby: riadiaci – kontrolný – dozorný
členom orgánu: od ................................ do ..............................
c)stal som sa členom, akcionárom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby:
󠆬 ÁNO 󠆬 NIE2)
Právnická osoba4)
Názov: ......................................................................................................................................................
Sídlo – ulica, číslo: .............................................................. obec: .........................................................
PSČ: .................................................................... štát: .............................................................................
IČO: ......................................................................... funkcia 6) : člen – akcionár – spoločník
obdobie výkonu funkcie: od ................................ do ..............................
d)uzatvoril som zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu
o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve,
darovaciu zmluvu s týmito osobami, alebo som uzatvoril zmluvu podľa čl. 8 ods. 1
písm. e) ústavného zákona7) :
󠆬 ÁNO 󠆬 NIE2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba4)
Meno a priezvisko alebo názov: .........................................................................................................
Adresa trvalého pobytu alebo Sídlo – ulica, číslo: ................................. obec: .................................
PSČ: ................................................................... štát: ..............................................................................
IČO: ................................................................ druh zmluvy8) :
󠆬󠆬 o prokúre 󠆬 mandátna 󠆬 komisionárska
󠆬o sprostredkovaní 󠆬 o obchodnom zastúpení 󠆬 darovacia
󠆬o tichom spoločenstve 󠆬 podľa čl. 8 ods. 1 písm. e) ústavného zákona
dátum uzavretia zmluvy: .....................................................................................................................
12
e)bola mi udelená výnimka podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona:
󠆬 ÁNO 󠆬 NIE2)
dátum udelenia výnimky: ....................................................................................................................
2. Svojím podpisom osvedčujem, že dodržiavam zákazy uvedené v čl. 8 ods. 1 3 ústavného zákona
Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Dátum .................................................
Miesto ..................................................
...................................................
vlastnoručný podpis
_________________________________
1)Pokiaľ je nepostačujúci rozsah položiek uvádzaných v jednotlivých bodoch vzoru oznámenia, verejný funkcionár si ich rozšíri alebo si rozšíri vlastné oznámenie o ďalšie položky tohto druhu.
2)Vybrať jednu z možností.
3)Ak je zamestnávateľom viac, treba uviesť každého zvlášť.
4)Ak je takýchto osôb viac, treba uviesť každú zvlášť.
5)Ak ide o členstvo vo viacerých orgánoch tej istej osoby, treba uviesť každé zvlášť.
6)Ak ide o viaceré funkcie u tej istej právnickej osoby, treba uviesť každú zvlášť.
7)Ide o zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene osôb uvedených v čl. 8 ods. 1 úvodnej vete ústavného zákona.
8)Ak ide o viaceré zmluvy vo vzťahu k tej istej osobe, treba uviesť každú zvlášť.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.