Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana Zimenová predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Cieľom návrhu je rozšíriť možnosti individuálnej pomoci pre žiakov, prioritne v materských a základných školách, vrátane špeciálnych škôl, prostredníctvom osobných asistentov, pomocných vychovávateľov a školských sestier.
Na Slovensku pribúda detí, ktoré majú rôzne ťažkosti s učením a so začlenením do kolektívu spolužiakov. Týka sa to najmä detí so zdravotným znevýhodnením, s rôznymi poruchami učenia a správania, či detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na to, aby mohli rozvíjať svoj potenciál a vo vzdelávaní napredovať, potrebujú mnohé z nich pomoc nad rámec obvyklého prístupu učiteľov.
Väčšina žiakov so zdravotným postihnutím sa dnes učí v špeciálnych školách, no čoraz častejšie integrovaní aj v bežných materských a základných školách. Na vyučovaní im pomáha asistent učiteľa, no mnohé z týchto detí by potrebovali aj osobnú asistenciu pri bežných činnostiach.
Platné a účinné znenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pozná iba asistentov učiteľa. Ďalšie právne predpisy osobným asistentom vstup do škôl zakazujú, a to aj do špeciálnych škôl. Výnimku majú len študenti so zdravotným postihnutím na vysokých školách. Mnohé deti so zdravotným postihnutím sa však nevládzu samé pohybovať po školských chodbách, najesť sa, či ísť na toaletu. Preto je potrebné urýchlene tento nezmyselný zákaz zrušiť a umožniť osobným asistentom pôsobiť aj v materských, základných a stredných školách.
V školách i žiaci, ktorí potrebujú aj odbornú zdravotnú starostlivosť. V priebehu dňa im treba pichnúť inzulín, podať lieky, ošetriť ich v prípade náhlej zmeny stavu. To všetko dnes zabezpečujú rodičia, a to aj v prípade, že ich dieťa navštevuje špeciálnu školu. Učitelia nedisponujú potrebnými kompetenciami na plnenie takýchto úloh.
Predkladateľka návrhu zákona preto vidí riešenie vo vytvorení novej pozície v školách, tzv. školskej sestry. V rámci konzultácie s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako vecne príslušného ústredného orgánu štátnej správy sa podarilo pripraviť aj návrh na jej kompetenčný profil. Mala by sa venovať nielen žiakom so zdravotným znevýhodnením, ale zabezpečovať aj prevenciu a zdravotnú výchovu na škole. K návrhu sa kladne postavilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Učitelia by tiež privítali v školách okrem väčšieho počtu asistentov učiteľa aj pomoc tzv. pomocných vychovávateľov. Asistent učiteľa je často pedagóg s vysokoškolskou kvalifikáciou. Jeho úlohou je pomáhať učiteľovi žiakov vzdelávať. Učitelia však potrebujú s deťmi pomôcť aj cez prestávky, v jedálni, či popoludní v školskom klube. Pomocný vychovávateľ by bol ideálnym pomocníkom aj v materskej škole.
Pozícia pomocného vychovávateľa zase vychádza zo zámeru, aby mohol v školách pomáhať aj tým deťom so zdravotným znevýhodnením, ktoré svojho osobného asistenta nemajú, no asistenciu pri bežných činnostiach taktiež potrebujú.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Nakoľko financovanie pomocných vychovávateľov a školských sestier sa navrhuje začleniť pod financovanie špecifík, v súvislosti s rozšírením pôsobenia aj na verejné materské školy a školské zariadenia sa navrhuje úprava v § 4a odseku 1.
K bodu 2
Možnosti uhrádzania nákladov na financovanie pomocných vychovávateľov a školských sestier sa upravuje po vzore platnej a účinnej úpravy pri asistentoch učiteľov.
K bodom 3 až 5
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 2.
K bodu 6
Navrhuje sa, aby povinnosť zverejňovania zoznamu škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky platila aj pri prostriedkoch pre pomocných vychovávateľov a školské sestry.
K Čl. II
K bodom 1 až 4
Novelizačnými bodmi sa navrhuje vytvoriť podmienky pre pôsobenie pomocných vychovávateľov a školských sestier v materských školách, základných školách a stredných školách, ako aj vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu detí, resp. žiakov so zdravotným znevýhodnením.
K bodu 5
Navrhuje sa detailnejšie upraviť pôsobenie pomocných vychovávateľov, osobných asistentov a školských sestier podľa školského zákona.
K Čl. III
Platná a účinná právna úprava osobnej asistencie je problematická z dôvodu, že prakticky znemožňuje vstup osobným asistentom do škôl a školských zariadení ( s jedinou výnimkou vysoké školy). Navrhuje sa preto riešenie v rovnakom režime, ako je to v súčasnosti pri vysokých školách. Samotné prostriedky na osobnú asistenciu zatiaľ nebude potrebné navyšovať.
K Čl. IV
Stanovuje sa účinnosť navrhovaných zmien s ohľadom na predpokladaný priebeh
legislatívneho procesu a primeranú legisvakačnú dobu.