N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z.........2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z. , zákona č. 689/2006 Z. z. , zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4a odseku 1 prvej vete sa za slová „verejnej školy“ vkladajú slová „verejnej materskej školy alebo verejného školského zariadenia“.
2. V § 4a odseku 2 sa dopĺňajú písm. c) a d), ktoré znejú:
„c) na mzdy a platy pomocných vychovávateľov vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie a príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie,
d) na mzdy a platy školských sestier vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie a príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie.“.
3. V § 4a odseku 4 sa dopĺňajú písm. d) a e), ktoré znejú:
„d) počet pomocných vychovávateľov, na ktorých sa požadujú finančné prostriedky,
e) počet školských sestier, na ktoré sa požadujú finančné prostriedky.“.
4. V § 4a odsek 6 znie:
„(6) Ministerstvo pridelí zriaďovateľovi finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. b) až d) najmä podľa“.
5. V § 4a odseku 7 prvá veta znie:
„Zriaďovateľ je povinný do 10 dní od skončenia činnosti asistenta učiteľa, pomocného vychovávateľa alebo školskej sestry predložiť okresnému úradu v sídle kraja zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov a vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky, ak asistent učiteľa, pomocný vychovávateľ alebo školská sestra skončili činnosť v škole pred uplynutím obdobia, na ktoré im boli tieto finančné prostriedky poskytnuté.“.
6. V § 4a odseku 8 sa slová „podľa odseku 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2 písm. b) až d)“.
Čl. II
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č.188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 216/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 28 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto slová: „pomocný vychovávateľ a školská sestra“.
2. V § 30 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „pomocný vychovávateľ a školská sestra“.
3. § 33 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) V strednej škole môže pôsobiť aj pomocný vychovávateľ a školská sestra.“.
4. V § 95 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „pomocní vychovávatelia a školské sestry“.
5. Za § 145 sa vkladá § 145a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠145a
Postavenie pomocného vychovávateľa, osobného asistenta a školskej sestry
(1) Pomocný vychovávateľ môže vykonávať činnosť aj na základe na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu.80b)
(2) Školy a školské zariadenia poskytujú súčinnosť osobnému asistentovi vykonávajúcemu úlohy podľa osobitného predpisu.80c)
(3) Činnosť školskej sestry sa považuje za výkon samostatnej zdravotníckej praxe na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení podľa osobitného predpisu.80d)
Poznámky pod čiarou k odkazom 80b) až 80d) znejú:
„80b) Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
80c) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
80d) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 355/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 21 odseku 4 sa vypúšťajú slová „alebo navštevuje školské zariadenie s výnimkou vysokej školy“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2017.