DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý, Katarína Macháčková, Simona Petrík a Zuzana Zimenová
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
- bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Predpokladá sa, že na finančné krytie negatívnych dôsledkov návrhu na rozpočet verejnej správy budú postačovať finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dostupnosť týchto finančných prostriedkov vyplýva z aktivít predchádzajúcej vlády Slovenskej republiky, kedy došlo k vyčleneniu 250 miliónov eur práve kvôli parcialnému dosiahnutiu cieľa sledovaného predloženým návrhom zákona. Upozorňujeme tiež na materiál Národný program reforiem Slovenskej republiky 2016 (rezortné číslo MF/012496/2016-26, schválený dňa 29. apríla 2016 na rokovaní vlády Slovenskej republiky), v zmysle ktorého sa výstavba nových materských škôl a rozširovanie existujúcich kapacít podporí sumou takmer 80 mil. eur z fondov EÚ, o ktorú sa budú môcť uchádzať obecní, cirkevní ako aj súkromní zriaďovatelia: Súčasne prebiehajú výzvy na predkladanie projektov zameraných na rozširovanie kapacít v materských školách s vyšším zastúpením detí z MRK s alokáciou 58 mil. eur (...) Vyhlásili sa výzvy na rozširovanie kapacít materských škôl z Integrovaného regionálneho operačného programu (80 mil. eur) a operačného programu Ľudské zdroje (58 mil. eur).“ Presnú výšku negatívnych dôsledkov však nie je možné kvantifikovať, a to najmä vzhľadom na zmeny v demografickom vývoji populácie Slovenskej republiky. Návrh zákona bude mať viacero pozitívnych sociálnych vplyvov. Pozitívny dopad na hospodárenie obyvateľstva bude zabezpečený garantovaným miestom pre dieťa, prípadne príspevkom na predškolskú starostlivosť. Sociálna inklúzia sa predpokladá vzhľadom na umiestňovanie detí bez ohľadu na majetkové pomery ich zákonných zástupcov. V neposlednom rade možno od návrhu zákona očakávať pozitívne vplyvy na zamestnanosť, pretože ak budú mať zákonní zástupcovia istotu starostlivosti o dieťa, tak v čase jej poskytovania sa budú môcť okrem iného venovať aj zamestnaniu či výkonu zárobkovej činnosti.
A.4. Alternatívne riešeniaA.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné Bezpredmetné