NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) podmienky zabezpečenia starostlivosti pre deti vo veku troch šiestich rokov v materskej škole alebo detskej skupine (ďalej len „predškolská starostlivosť),
b) práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) v súvislosti so zabezpečením predškolskej starostlivosti,
c) postup obce pri zabezpečení predškolskej starostlivosti.
§ 2
Základné ustanovenia
(1) Zákonný zástupca dieťaťa právo na umiestnenie dieťaťa do predškolskej starostlivosti s celodennou výchovou (ďalej len „umiestnenie“).
(2) Celodenná výchova je organizovaná v dopoludňajších hodinách a v odpoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní v týždni.
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, umiestnenie zabezpečuje obec, v ktorej zákonný zástupca trvalý pobyt,1) a to od 1. septembra príslušného kalendárneho roka, v ktorom dieťa dovŕšilo vek troch rokov najneskôr 31. augusta.
(4) Povinnosť zabezpečiť umiestnenie dieťaťa podľa odseku 3 obci zaniká začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.
1 ) § 3 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 3
Zabezpečenie predškolskej starostlivosti
(1) Zákonný zástupca prihlasuje dieťa na plnenie predškolskej starostlivosti v materskej škole alebo detskej skupine prednostne podľa svojho výberu.
(2) Ak zákonný zástupca prihlásenie podľa odseku 1 nemôže uskutočniť, umiestnenie zabezpečí obec podľa § 2 ods. 3 na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, doručenej obci najneskôr 31. marca príslušného kalendárneho roku. Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty odovzdá písomná žiadosť na poštovú prepravu.
(3) Obec môže umiestnenie zabezpečiť aj na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu doručenej po 31. marci príslušného kalendárneho roku.
(4) Obec zabezpečuje umiestnenie prostredníctvom
a) materskej školy zriadenej obcou,
b) detskej skupiny zriadenej obcou,
c) súkromnej materskej školy2),
d) cirkevnej materskej školy,
e) súkromnej detskej skupiny, alebo
f) cirkevnej detskej skupiny.
(5) Obec, ktorá umiestnenie nezabezpečí, poskytne za každý aj začatý mesiac chýbajúceho umiestnenia zákonnému zástupcovi príspevok na predškolskú starostlivosť v sume rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu3), a to do 30 dní odo dňa, kedy umiestnenie nezabezpečila.
§ 4
Podmienky umiestnenia
(1) Pri zabezpečovaní predškolskej starostlivosti vychádza obec najmä zo
a) zásady hospodárnosti,
b) zásady najmenšej dochádzkovej vzdialenosti.
(2) Obec zabezpečuje umiestnenie v školskom obvode na území obce alebo na území inej obce, s ktorou má zriadený spoločný školský obvod podľa osobitného predpisu. 4)
(3) S poskytovateľom predškolskej starostlivosti podľa § 3 ods. 4 písm. c) f) obec uzatvára dohodu o umiestnení dieťaťa.
(4) Obec môže na základe písomnej žiadosti poskytovateľa predškolskej starostlivosti poskytnúť dotáciu na úhradu nákladov súvisiacich s umiestnením dieťaťa.
(5) Na poskytovanie dotácií na úhradu nákladov súvisiacich s umiestnením dieťaťa sa
2 ) § 27 ods. 2 písm. a), § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.
3 ) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 571/2009 Z. z.
4 ) Zákon č. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
primerane použijú ustanovenia osobitného zákona.5)
(6) Pri zabezpečení umiestnenia dieťaťa môže obec od zákonného zástupcu požadovať príspevok na prevádzku. Mesačná výška príspevku na prevádzku nesmie presiahnuť sumu určenú ako príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa osobitného predpisu.6)
§ 5
Spoločné ustanovenia
(1) Podrobnosti o zabezpečení starostlivosti pre deti v detskej skupine ustanoví osobitný zákon.
(2) Náležitosti dohody o umiestnení dieťaťa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
(3) Najneskôr 1. marca príslušného kalendárneho roku zverejní obec po dobu 30 dní na svojej úradnej tabuli a webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o
a) možnosti požiadať o umiestnenie dieťaťa,
b) lehote na doručenie písomnej žiadosti, a
c) následkoch zmeškania lehoty na doručenie písomnej žiadosti.
(4) Pokiaľ obec povinnosť podľa odseku 3 nesplní, posudzuje žiadosti podané od 1. apríla do 31. augusta príslušného kalendárneho roka spôsobom podľa § 3 ods. 2.
(5) Nemožnosť prihlásenia podľa § 3 ods. 2 zákonný zástupca nepreukazuje.
(6) Na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 4 nie je právny nárok.
§ 6
Prechodné a záverečné ustanovenia
Povinnosť zabezpečiť umiestnenie dieťaťa postupom podľa tohto zákona a ďalšie povinnosti na ne nadväzujúce vznikajú obci
a) od školského roku 2018/2019 vo vzťahu k deťom, ktoré dovŕšia vek piatich rokov najneskôr 31. augusta 2018,
b) od školského roku 2019/2020 vo vzťahu k deťom, ktoré dovŕšia vek štyroch rokov najneskôr 31. augusta 2019,
c) od školského roku 2020/2021 vo vzťahu k deťom, ktoré dovŕšia vek troch rokov najneskôr 31. augusta 2020.
5 ) § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6 ) § 28 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 2 sa za písm. b) vkladá nové písm. c), ktoré znie:
„c) detské skupiny,“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).
2. V § 6 ods. 3 sa za písm. a) vkladá nové písm. b), ktoré znie:
„b) zabezpečenie predškolskej starostlivosti podľa osobitného zákona,23b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b) znie:
23b) Zákon č. .../2017 Z. z. o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
Čl. III
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z. , zákona č. 689/2006 Z. z. , zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 4e sa vkladá nový § 4f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4f
Financovanie mimoriadnych nákladov na rozvoj predškolskej starostlivosti
(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu roka na základe potreby rozvoja predškolskej starostlivosti obci, ktorá o to požiada, účelovo finančné prostriedky na kapitálové výdavky súvisiace s mimoriadnymi nákladmi na zabezpečenie predškolskej starostlivosti.
(2) Na účely podľa odseku 1, postupom podľa tohto zákona a s predchádzajúcim súhlasom miestne príslušnej obce môže ministerstvo prideliť finančné prostriedky aj zriaďovateľom
súkromných materských škôl, súkromných detských skupín, cirkevných materských škôl a cirkevných detských skupín; pri prideľovaní finančných prostriedkov sa primerane použijú ustanovenia odsekov 3 až 6.
(3) Žiadosť predkladá obec ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja v priebehu roka.
(4) Rozvojom predškolskej starostlivosti sa rozumie zriadenie alebo rozšírenie kapacít verejnej materskej školy alebo verejnej detskej skupiny v obci, ktorá nezabezpečila alebo odôvodnene nebude môcť zabezpečiť umiestnenie dieťaťa do predškolskej starostlivosti s celodennou výchovou podľa osobitného zákona.22i)
(5) Podrobnosti o náležitostiach žiadosti podľa odseku 3 a kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6) Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam obcí, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na účely podľa odseku 1, a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle. Tento zoznam aktualizuje ministerstvo najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 22i znie:
„22i) § 3 zákona č. .../2017 Z. z. o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. IV
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 216/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 59 ods. 3 sa za slová „po dohode so zriaďovateľom“ vkladajú slová „a v súlade s termínmi podľa osobitného zákona46a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a) znie:
46a) Zákon č. .../2017 Z. z. o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.