NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
435
VLÁDNY NÁVRH
Z Á K O N
z .................. 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z. a zákona č. 190/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „(ďalej len „dotácia“)“ a v písmene a) sa vypúšťajú slová „podľa osobitných predpisov“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) § 7 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 10/2006 Z. z.“.
2. V § 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) technického zhodnotenia budovy hasičskej stanice2a) alebo hasičskej zbrojnice2b) vrátane projektovej dokumentácie, ako aj technického zhodnotenia hasičskej techniky a obstarania hasičskej techniky,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
2a) § 2 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
2b) § 2 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).
3. V § 2a úvodnej vete sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
4. V § 3 úvodnej vete sa za slová „podľa § 2“ vkladajú slová „písm. a), b) a d) až i)“.
5. Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť
a) obci,
b) občianskemu združeniu zaradenému do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky,8a)
2
c) právnickej osobe, ktorej hasičská jednotka je zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 34 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6. V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) zabezpečené spolufinancovanie vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov.“.
7. V § 4 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Ak dotácia sa neposkytuje v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov možno znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie.
(3) Dotáciu na rovnaký účel možno poskytnúť rovnakému žiadateľovi len raz v príslušnom rozpočtovom roku.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.
8. V § 4a ods. 3 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. b), § 5 a § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 5 a § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 3; na účely podľa § 2a písm. j) a k) sa nevzťahuje aj § 4 ods. 3“.
9. V § 5 ods. 1 prvej vete sa za slovo „dotácie“ vkladajú slová „(ďalej len „žiadosť“)“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „o poskytnutie dotácie“.
10. V § 5 ods. 3 celom texte, § 6 nadpise, ods. 2 úvodnej vete a ods. 4 celom texte, § 7 ods. 1 písm. c) úvodnej vete a prvom a druhom bode a § 8 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „o poskytnutie dotácie“.
11. V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. c) druhého bodu.“.
12. V § 6 ods. 2 písm. c) a ods. 4 písm. b) a c) sa slovo „vyhlásenie“ nahrádza slovami „čestné vyhlásenie“.
13. V § 6 ods. 2 písm. e) sa za slovo „najmä“ vkladá slovo „čestné“ a za slovo „zastupiteľstva,“ sa vkladajú slová „výpis z uznesenia zastupiteľstva vyššieho územného celku,“.
14. V § 6 ods. 2 písm. f) a g) sa slová „kópia dokladu“ nahrádzajú slovom „doklad“.
15. V § 6 ods. 2 písm. h) sa slovo „obvodným“ nahrádza slovom „okresným“.
16. V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
3
17. V § 7 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „o poskytnutie dotácie“ a vypúšťa sa posledná veta.
18. V § 7 ods. 5 sa vypúšťa písmeno n).
Doterajšie písmená o) a p) sa označujú ako písmená n) a o).
19. V § 7 ods. 5 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „v príslušnom rozpočtovom roku“.
20. V § 8 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
21. V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „následnú finančnú“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
15) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
22. Príloha sa vypúšťa.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
4
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je predložený do legislatívneho procesu ako iniciatívny materiál.
Navrhovanou zákonnou úpravou sa reaguje predovšetkým na podnety viacerých obcí, miest a niektorých občianskych združení, ktorí požadujú zlepšiť finančné zabezpečenie týkajúce sa technického zhodnotenia budov hasičských staníc, hasičských zbrojníc a hasičskej techniky. Súčasný stav väčšiny tohto hmotného majetku totiž vyžaduje prispôsobiť rozsah finančných prostriedkov s ohľadom na jeho skvalitnenie zodpovedajúce nárokom na výkon činností hasičských jednotiek pri ochrane života, zdravia, majetku a životného prostredia pred požiarmi.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti cieľom návrhu zákona je najmä rozšíriť účely, na ktoré možno poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra po splnení zákonom ustanovených podmienok. Ide o rekonštrukciu, modernizáciu a iné spôsoby technického zhodnotenia budov hasičských staníc a hasičských zbrojníc vo vlastníctve obcí a miest, ako aj občianskych združení zaradených do systému celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a iných právnických osôb, ktorých hasičské jednotky zaradené do uvedeného systému vrátane súvisiaceho technického zhodnotenia jestvujúcej hasičskej techniky a obstarania novej hasičskej techniky. Navrhovaným riešením sa utvoria lepšie podmienky na plnenie úloh dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest a taktiež niektorých iných z verejného hľadiska relevantných hasičských jednotiek pri likvidácii požiarov a vykonávaní záchranných prác.
Predmetom navrhovanej právnej úpravy taktiež niektoré spresnenia procesu poskytovania dotácií vyplývajúce zo skúseností získaných z doterajšieho vykonávania platného zákona.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zo súvisiacich zákonov ide najmä o zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov a zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2015 Z. z. Návrh zákona je tiež v súlade s právom Európskej únie.
Z doložky vybraných vplyvov vyplýva, že schválenie návrhu zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani na podnikateľské prostredie.
5
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
18. 01. 2017
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
01. 03. 2017
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Platné znenie zákona neobsahuje možnosť poskytnutia dotácie na rekonštrukciua modernizáciu stavebno-technického a technologického riešenia budov hasičskýchstaníc, hasičských zbrojníc a technického zhodnotenia hasičskej techniky dobrovoľných hasičských zborov obcí a občianskych združení na zabezpečenie zlepšenia plnenia úloh hasičských jednotiek súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Vytvoriť legislatívne podmienky, na základe ktorých bude možné poskytnúť dotáciu v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rekonštrukciu a modernizáciu stavebno-technického a technologického riešenia budov hasičských staníc, hasičských zbrojníc a technického zhodnotenia hasičskej techniky dobrovoľných hasičských zborov obcí a občianskych združení na zabezpečenie zlepšenia plnenia úloh hasičských jednotiek súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác, a to v kontexte na zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Na základe poznatkov z aplikačnej praxe za účelom jednoznačného vymedzenia účelu poskytnutia dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky urýchliť proces rozhodovania a poskytovania dotácií.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, obce a občianske združenia zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
6
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek spolu s odôvodnením.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Finančné prostriedky v tomto rozpočtovom roku ako aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch budú zabezpečené v rámci zdrojov kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ing. Ľubomíra Tirolová, email:
orf@minv.sk
, tel. 50944402
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, prípadne analýz vplyvov vychádzali.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania.
* Vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** Nepovinné.
7
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladateľ návrhu právneho predpisu:
vláda Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu:
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3.
Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
- primárnom čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 83, 30. 3. 2010)
- sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva – po 30. novembri 2009)1. legislatívne akty: -
2. nelegislatívne akty:
- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva do 30. novembra 2009) -,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
- bezpredmetné,
b)
lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
- bezpredmetné,
c)
informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
- bezpredmetné
d)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
-bezpredmetné.
5.
Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
úplný
6.
Gestor a spolupracujúce rezorty: -
8
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Ide o legislatívno-technické úpravy týkajúce sa zavedenia vhodnej legislatívnej skratky a niektorých doposiaľ nesprávnych citácií všeobecne záväzných právnych predpisov v poznámke pod čiarou k príslušnému odkazu.
K bodom 2 až 5
Navrhuje sa rozšíriť účely, na ktoré možno poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra, a to vzhľadom na skvalitnenie súčasného technického stavu hasičských staníc, hasičských zbrojníc a v nich uskladnenej hasičskej techniky používanej dobrovoľnými hasičskými zbormi obcí (miest) a inými hasičskými jednotkami relevantnými z hľadiska ochrany pred požiarmi. Preto je opodstatnené utvoriť zákonné podmienky na možnosť poskytovať predmetnú dotáciu aj na technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice (napríklad rekonštrukciu, modernizáciu, nadstavbu, prístavbu) vrátane projektovej dokumentácie, ako aj na technické zhodnotenie doterajšej hasičskej techniky a obstaranie (obnovu) novej hasičskej techniky.
Subjektom dotácie na uvedené účely môžu byť výlučne len obec, mesto, občianske združenie zaradené do organizačnej štruktúry celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov podľa zákona o ochrane pred požiarmi a iná právnická osoba, ktorej hasičská jednotka je zaradená do uvedenej organizačnej štruktúry.
V súvislosti s navrhovaným vecným riešením a jeho systematickým zaradením do obsahu platného zákona sa vykonávajú nevyhnutné úpravy vo vnútorných odkazoch.
K bodu 6
Spresňuje sa ustanovenie o spolufinancovaní výdavkov, ktoré potrebné na realizáciu účelu dotácie. Žiadateľ naďalej priloží k žiadosti o poskytnutie dotácie aj doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona, pričom však jeho finančná spoluúčasť sa bude odvíjať od celkových výdavkov na realizáciu účelu dotácie, a nie predpokladaných výdavkov ako doteraz. Navrhovaná úprava prispeje k väčšej transparentnosti a plynulosti pri poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu.
K bodom 7 a 16
S ohľadom na každý jednotlivý prípad sa poskytovateľovi dotácie umožňuje primerane znížiť rozsah finančnej spoluúčasti žiadateľa ustanovený v 6. bode návrhu zákona, ak dotácia nie je poskytnutá v plnej požadovanej sume.
Základné podmienky poskytnutia dotácie sa dopĺňajú o pravidlo, podľa ktorého dotáciu na rovnaký účel podľa tohto zákona možno poskytnúť žiadateľovi len raz v príslušnom rozpočtovom roku. Zámerom predmetnej úpravy je zabrániť duplicitnému financovaniu výdavkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácie ministerstva vnútra na ten istý účel dotácie tomu istému žiadateľovi v tom istom rozpočtovom roku, čím sa zároveň umožní poskytnúť dotáciu väčšiemu počtu žiadateľov.
Vzhľadom na navrhované riešenie sa vykonávajú úpravy v súvisiacich ustanoveniach zákona.
K bodu 8
Z podmienok poskytnutia dotácie na riešenie niektorých mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity je potrebné vylúčiť aj mechanizmus zníženia spolufinancovania
9
navrhovaný v 7. bode 4 ods. 2). Navrhované riešenie je dôvodné vzhľadom na jestvujúce vylúčenie podmienky základnej finančnej spoluúčasti ustanovenej v § 4 ods. 1 písm. b) zákona v spomenutých prípadoch.
K bodom 9 a 10
Legislatívno-technické úpravy, ktorými zavedenie vhodnej legislatívnej skratky a súvisiace vypustenie naďalej nedôvodných slov v príslušných ustanoveniach zákona.
K bodom 11 a 22
S ohľadom na skutočnosť, že ministerstvo vnútra ako poskytovateľ dotácie je povinné zverejniť na svojom webovom sídle záväzný formulár žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej podobe, nie je účelné naďalej ponechať uvedenú žiadosť v prílohe zákona, navyše len vo forme vzoru.
K bodom 12 a 13
Dokladom na preukázanie splnenia niektorých zákonných podmienok byť čestné vyhlásenie. Tento inštitút je napríklad aj v zákone o priestupkoch pri úprave skutkových podstát priestupkov vyskytujúcich sa na viacerých úsekoch správy, ak sa uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení pred orgánom štátnej správy.
Demonštratívnym spôsobom ustanovený rozsah relevantných dokladov preukazujúcich zabezpečenie spolufinancovania predmetu dotácie žiadateľom sa dopĺňa o výpis z uznesenia zastupiteľstva vyššieho územného celku. Ide o obdobnú úpravu ako pri doklade, ktorým je výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva.
K bodu 14
Zjednocuje sa v celom zákone právna terminológia týkajúca sa kópie dokladu a dokladu. Dokladom sa rozumejú všetky jeho formy, teda originál, úradne osvedčená kópia a kópia. Je vecou žiadateľa o poskytnutie dotácie, ktorú z uvedených foriem si zvolí, ak zákon v príslušných ustanoveniach ustanovuje všeobecne o doklade.
K bodu 15
Spresňuje sa názov príslušného miestneho orgánu štátnej správy v súlade so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doposiaľ sa totiž na zmenu názvu tohto miestneho orgánu štátnej správy vzťahuje len nepriama novela, ktorou je § 9 ods. 15 citovaného zákona, ktorého uplatňovanie je vhodné nahradiť priamou novelou.
K bodu 17
Dotknuté ustanovenie stráca opodstatnenie vzhľadom na navrhovanú úpravu v 7. bode, ktorou sa zamedzí duplicitnému financovaniu výdavkov zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, ak žiadateľ podá viacero žiadostí o poskytnutie dotácie na rovnaký účel. Okrem toho predmetné ustanovenie neprimeraný sankčný obsah a dosah, pretože ak žiadateľ podá na rovnaký účel viac žiadostí, vylúčia sa všetky jeho žiadosti bez ich ďalšieho posudzovania.
Zároveň sa vykonáva legislatívno-technická úprava vzhľadom na navrhovanú príslušnú legislatívnu skratku v predchádzajúcom texte.
K bodu 18
Predmetné ustanovenie sa vypúšťa, pretože ustanovenú povinnosť príjemcu dotácie nie je dôvodné naďalej ponechať ako podstatnú náležitosť zmluvy o poskytnutí dotácie.
10
Navrhovaným riešením sa znižuje administratívna náročnosť príjemcu dotácie bez oslabenia kontroly spôsobu použitia dotácie, ktorá je dostatočne zabezpečená prostredníctvom iných príslušných ustanovení platného zákona, napríklad podľa § 7 ods. 5 písm. h) a m).
K bodu 19
Jedna z podstatných náležitostí zmluvy o poskytnutí dotácie sa z hľadiska právnej istoty spresňuje o časový úsek, ktorým je príslušný rozpočtový rok.
K bodu 20
Zmena vnútorného odkazu sa vykonáva so zreteľom na úpravu navrhovanú v 7. bode.
K bodu 21
Ustanovenie je potrebné spresniť vzhľadom na terminológiu nového zákona o finančnej kontrole a audite, ktorý inštitút následnej finančnej kontroly neupravuje.
K čl. II
Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa ustanovuje s ohľadom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu a primeranú legisvakanciu na prípravu vykonávania novelizovaného zákona.
Bratislava 22. február 2017
Robert Fico, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Robert Kaliňák, v. r.
podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky