NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
__________________________________________________________
(Návrh)
Z Á K O N
z ............ 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z.o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 219 sa vkladá § 219a, ktorý znie:
㤠219a
Voľby podľa § 219 ods. 3 možno vyhlásiť do 31. októbra 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Navrhovaná zmena zákona o podmienkach výkonu volebného práva sleduje cieľ, aby v prípade potreby vykonania takzvaných nových volieb podľa § 48 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov sa vykonávali tak, aby nezasahovali do prípravy všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a nekolidovali najmä s lehotami ustanovenými pre vykonanie všeobecných volieb v súvislosti s právami a povinnosťami kandidujúcich subjektov vo volebnej kampani podľa zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Realizácia navrhovaného zákona nemá vplyv na verejné rozpočty nad rámec schválených rozpočtov orgánov verejnej moci a nemá vplyv na životné prostredie ani na zamestnanosť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K čl. I
Ide o doplnenie tzv. prechodných ustanovení zákona, ktoré ustanovujú pravidlo, že nové voľby starostov obcí a poslancov obecných zastupiteľstiev v súvislosti s uvoľnením týchto funkcií v súčasnom volebnom období sa vykonajú podľa pravidiel platných pred prijatím nového volebného zákona. Navrhovaná zmena spočíva v doplnení nového paragrafu, ktorý určuje, že takéto voľby by bolo možné vyhlasovať len do 31. októbra tohto roka. To znamená, že skutočnosti, ktoré vyvolávajú nové voľby by sa zohľadňovali na základe takto vyhlásených volieb len do moratória teda do 6 mesiacov pred vykonaním všeobecných volieb.
K čl. II
Navrhuje sa, aby zmena nadobudla účinnosť dňom 1. júla 2017, teda v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty, do ktorej je možné nové voľby na uvoľnené funkcie volených orgánov samosprávy obcí vyhlásiť.
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Dušan Jarjabek, Tibor Glenda, Béla Bugár, Martin Glváč, Tibor Bernaťák
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Zosúladenie doterajších volebných pravidiel s novými
3. Ciele a výsledný stav
Zabezpečiť, aby sa voľby do orgánov samosprávy obcí nekonali v čase moratória t. j. najmenej 6 mesiacov pred konaním všeobecných volieb
4. Dotknuté subjekty
Kandidujúce subjekty, voliči, volebné orgány
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Martin_glvac@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný