Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár, Adriana Pčolinská, Milan Krajniak, Peter Pčolinský, Ľudovít Goga.
V Slovenskej republike čoraz viac detí trpí neschopnosťou používať správne jednotlivé hlásky alebo skupiny hlások v komunikácii. Dyslália patrí medzi najčastejšie poruchy schopnosti komunikovať. Znamená to, že dieťa niektoré hlásky vynecháva, zamieňa alebo zle vyslovuje. Táto porucha by sa nemala podceňovať, môže byť totiž aj prvým príznakom vážnejšieho neurologického ochorenia alebo signalizovať poruchu sluchu alebo celkového vývinu. Všeobecne by malo platiť, že ak je reč dieťaťa nezrozumiteľná a jeho výslovnosť je niečím nápadná, mal by ho vyšetriť logopéd a pracovať s ním. Preto sa navrhuje, aby bola dyslália zachytávaná a následne odstraňovaná už v materských školách.
V základných, ale aj v stredných školách sa čoraz viac prejavujú sociálne rozdiely medzi žiakmi. Zotrieť sociálne rozdiely medzi spolužiakmi a naučiť ich obliekať sa vhodne a pekne navrhujeme zavedením nosenia školskej rovnošaty tzv. „školskej uniformy.“ Na Slovensku je len zopár škôl, ktoré zaviedli vlastné školské uniformy. Z ich reakcií vyplýva, že deti si školské uniformy pochvaľujú a veľmi radi ich nosia. Najväčšou výhodou školskej uniformy sa považuje to, že nevidno žiadne rozdiely medzi deťmi.
V súčasnosti platné ustanovenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o postupnom prechode na znížený počet žiakov v triedach osemročných gymnázií sa napĺňa len veľmi pozvoľna. Stále pretrváva extrémne vypuklý problém najmä v Bratislavskom kraji, kde je značná koncentrácia gymnázií s osemročným štúdiom. Zo strany žiakov a ich zákonných zástupcov je enormný záujem o osemročné gymnáziá. Ich záujem často niekoľkonásobne prekračuje stanovené limity, ktoré boli školám pridelené zo strany orgánov miestnej štátnej správy. Preto sa navrhuje, aby sa postupné znižovanie počtov žiakov v osemročných gymnáziách predĺžilo do školského roku 2020/2021.
Cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je:
- umožniť materským školám pôsobenie logopéda, ktorý bude zabezpečovať odstránenie dyslálie u detí, čím by materské školy prispeli k ich zdravému vývinu,
-zaviesť povinnosť pre riaditeľa školy alebo školského zariadenia, aby školský poriadok upravoval aj nosenie školských uniforiem,
-vytvoriť priestor na stanovenie stratégie štátu, ktorá doteraz nebola vytvorená a prezentovaná a prediskutovaná s odbornou verejnosťou a ktorá bude zameraná na kvalitatívny aspekt v procese prijímania žiakov na gymnáziá s osemročným štúdiom.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Doplňuje sa možnosť pôsobenia logopéda v materskej škole.
K bodu 2
Navrhuje sa zaviesť povinnosť pre riaditeľa školy alebo školského zariadenia doplniť do školského poriadku aj nosenie školských uniforiem.
K bodu 3
Navrhuje sa predĺženie termínu postupného znižovania počtov žiakov v osemročných gymnáziách do školského roku 2020/2021.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. júla 2017.