NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
zákon
z ......... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015, zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 a zákona č. 216/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 28 odsek 14 znie: „(14) V materskej škole môže pôsobiť aj asistent učiteľa a logopéd.“.
2. V § 153 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie: „e) nosení školských uniforiem v škole alebo v školskom zariadení.“.
3. V § 161 ods. 2 sa slová „2018/2019“ nahrádzajú slovami „2020/2021“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017.