z 2. februára 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z.o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z. a zákonač. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 19 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Zapisovateľovi štátnej komisie patrí mesačná odmena vo výške priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlený nahor na celé euro. Podmienky na činnosť zapisovateľa štátnej komisie utvára ministerstvo vnútra.“.
2. V § 24 ods. 2 tretej vete sa za slovom „nemôže“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová alebo ak prevzatie hlasovacieho lístka a obálky odmietne podpísať,“ a za tretiu vetu sa vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: Okrsková volebná komisia vykoná pri podpise voliča opatrenia na ochranu osobných údajov ostatných voličov zapísaných v zozname voličov.“.
3. V § 24 ods. 7 tretej vete sa za slovom „urobiť“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo ak prevzatie hlasovacieho lístka a obálky odmietne podpísať,“ a za tretiu vetu sa vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie vykonajú pri podpise voliča opatrenia na ochranu osobných údajov ostatných voličov zapísaných v zozname.“.
2
4. Za § 93 sa vkladá § 93a, ktorý znie:
㤠93a
(1) Ak štátna komisia zistí, že podľa
§
93 nepostupuje do ďalšieho zisťovania volebných výsledkov žiadna politická strana alebo koalícia, zníži hranicu piatich percent podľa § 93 ods. 2 na hranicu štyroch percent.
(2) Štátna komisia postupne znižuje percentuálnu hranicu podľa odseku 1 tak, aby do ďalšieho zisťovania volebných výsledkov postúpili aspoň dve politické strany alebo dve koalície alebo aspoň jedna politická strana a jedna koalícia.“.
5. V § 94 ods. 1 sa za slová „odovzdaných pre“ vkladá slovo „postupujúce“ a vypúšťajú sa slová „podľa § 93 ods. 2“.
6. V § 134 ods. 1 sa za slovo „utvoria“ vkladajú slová „jednomandátové volebné obvody alebo“.
7. V § 139 ods. 1, § 144 ods. 1, § 171 ods. 1 a § 176 ods. 1 sa slová „55 dní“ nahrádzajú slovami „60 dní“.
8. V § 140 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 139 ods. 5 písm. a) alebo ods. 8,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
9. V § 145 ods. 2 sa za písmeno b ) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 144 ods. 4 písm. a) alebo ods. 7,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
10. V § 149 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) kandidáti na predsedu samosprávneho kraja získali vo voľbách rovnaký počet hlasov,“.
11. V § 157 ods. 3 sa slová „volebná komisia samosprávneho kraja“ nahrádzajú slovami „obvodná volebná komisia“.
12. V § 157 ods. 4 sa slová „nadpolovičnú väčšinu“ nahrádzajú slovom „najviac“.
13. § 162 sa vypúšťa.
14. V § 172 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 171 ods. 5 písm. a) alebo ods. 8,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
15. V § 177 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 176 ods. 4 písm. a) alebo ods. 7,“.
3
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
Čl. II
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 13 ods. 2 písm. a) a v § 17 ods. 1 písm. a) sa slovo „volebného“ nahrádza slovom „funkčného“.
2.V § 16 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Funkčné obdobie predsedu sa skončí zložením sľubu novozvoleného predsedu.“.
Čl. III
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťajú slová „pre obidve kolá volieb“.
2. V § 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na limit nákladov politickej strany sa primerane vzťahuje aj § 3 ods. 1 druhá veta.“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Politická strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložila na volebnú kampaň v členení podľa § 3 ods. 8, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra zverejní správu podľa predchádzajúcej vety na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia a je prístupná verejnosti na päť rokov. “.
3. V § 17 sa vypúšťajú slová „alebo druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja“.
4. Za § 21 sa vkladá § 22, ktorý znie:
„§22
Do limitu nákladov politickej strany na volebnú kampaň vo voľbách do orgánov vyšších územných celkov v roku 2017 sa započítavajú prostriedky vynaložené politickou stranou od 15. marca 2017.“.
4
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky