NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2013/2017
305a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 305) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 305) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 373 zo 6. decembra 2016 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 305) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
2
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj;
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 143 zo 17. januára 2017 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 64 z 31. januára 2017 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I bode 1 sa vypúšťa slovo „násobku“.
Formulačná úprava za účelom jednoznačnosti výkladu ustanovenia; vypustenie nadbytočného slova.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I sa za bod 3 vkladajú nové body 4 a 5, ktoré znejú:
„4. Za § 93 sa vkladá § 93a, ktorý znie:
3
㤠93a
(1) Ak štátna komisia zistí, že podľa
§
93 nepostupuje do ďalšieho zisťovania
volebných výsledkov žiadna politická strana alebo koalícia, zníži hranicu piatich percent podľa § 93 ods. 2 na hranicu štyroch percent.
(2) Štátna komisia postupne znižuje percentuálnu hranicu podľa odseku 1 tak, aby do ďalšieho zisťovania volebných výsledkov postúpili aspoň dve politické strany alebo dve koalície alebo aspoň jedna politická strana a jedna koalícia.“
5. V § 94 ods. 1 sa za slová „odovzdaných pre“ vkladá slovo „postupujúce“ a vypúšťajú sa slová „podľa § 93 ods. 2“.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh odstraňuje neodôvodnenú a nesystematickú medzeru v pravidlách upravujúcich tzv. uzatváraciu klauzulu. Súčasné znenie zákona totiž predpokladá znižovanie výšky uzatváracej klauzuly v prípade volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, no nepredpokladá ho v prípade volieb do Európskeho parlamentu. V oboch uvedených druhoch volieb však nemožno vylúčiť situáciu, že by žiadna z kandidujúcich politických strán alebo koalícii neprekročila tzv. uzatváraciu klauzulu, t. j. nezískala aspoň päť (resp. sedem alebo desať) percent z platných hlasov. Dôsledkom takejto skutočnosti by podľa súčasnej právnej úpravy bolo to, že pri voľbách do Európskeho parlamentu by mandáty určené pre voľby v Slovenskej republiky nezískal žiadny kandidujúci politický subjekt. Zostali by preto neobsadené.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 139 ods. 1, § 144 ods. 1, § 171 ods. 1 a § 176 ods. 1 sa slová „55 dní“ nahrádzajú slovami „60 dní“.“.
Doterajšie novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Podľa súčasného znenia zákona o podmienkach výkonu volebného práva sa kandidátna listina pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja 139 ods. 1), pre voľby predsedu samosprávneho kraja 144 ods. 1), pre voľby do obecného zastupiteľstva 171 ods. 1) a pre voľby starostu obce 176 ods. 1) podáva najneskôr 55 dní pred dňom konania
4
volieb. Podľa § 20 ods. 3 uvedeného zákona sa voľby konajú v jeden deň v sobotu. Predloženým návrhom predkladateľ za cieľ predĺžiť uvedenú lehotu o 5 dní tak, aby termín na podávanie kandidátnych listín príslušným zapisovateľom pripadol na pracovný deň, a nie na nedeľu ako sa stane vždy pri 55-dňovej lehote.
Navrhovaná zmena nenaruší časový harmonogram volieb, ktorého presné termíny budú uvedené v rozhodnutí predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávneho kraja alebo volieb do orgánov samosprávy obcí. Na jednej strane bude síce predstavovať skrátenie lehoty na podávanie kandidátnych listín kandidátov o 5 dní (namiesto odovzdania kandidátnej listiny najneskôr 55 dní pred dňom konania volieb navrhujeme ich odovzdanie najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb u oboch typov volieb), na strane druhej poskytne väčší časový priestor pre registráciu kandidátnych listín volebnej komisii samosprávneho kraja, ako i miestnym volebným komisiám (namiesto 10-dňovej lehoty 15 dní na zaregistrovanie kandidátnych listín). Aj napriek uvedenému „skráteniu“ lehoty o 5 dní, podľa § 149 zákona o podmienkach výkonu volebného práva vyhlási predseda NR SR uvedené voľby najneskôr 110 dní pred dňom ich konania. T. z. záujemcovia o kandidatúru, budú mať aj po schválení navrhovanej zmeny ešte stále dostatočný časový priestor pre svoje rozhodnutie o kandidatúre a pre podanie kandidátnej listiny.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I sa za bod 9 dopĺňajú nové body 10 a 11, ktoré znejú:
„10. V § 172 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 171 ods. 5 písm. a) alebo ods. 8,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
11. V § 177 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 176 ods. 4 písm. a) alebo ods. 7,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).“.
Zjednotenie podmienok registrácie kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí s podmienkami registrácie kandidátov pre voľby do samosprávnych krajov (čl. I, body 4 a 5).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
5
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„ Čl. II
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 13 ods. 2 písm. a) a v § 17 ods. 1 písm. a) sa slovo „volebného“ nahrádza slovom „funkčného“.
2.V § 16 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Funkčné obdobie predsedu sa skončí zložením sľubu novozvoleného predsedu.“.“.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
V súvislosti s vložením nového článku II sa primerane upraví názov zákona.
Ústava SR v čl. 69 ods. 5 a 6 ustanovuje, že poslancov a predsedu samosprávneho kraja volia obyvatelia samosprávneho kraja na štvorročné obdobie.
V zákone o samosprávnych krajoch sa nachádza nezrovnalosť spočívajúca v tom, že na jednej strane tento zákon hovorí, že „funkčné obdobie zastupiteľstva sa skončí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva“ 11 ods. 1 tretia veta). Na strane druhej zákon určuje, že mandát poslanca/predsedu zaniká uplynutím volebného obdobia 13 ods. 2 písm. a) a § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 302/2001 Z.z.). Ostatné voľby do samosprávnych krajov sa konali dňa 9. 11. 2013 (1. kolo volieb). Štvorročné volebné obdobie orgánov samosprávnych krajov teda uplynie 9. 11. 2017 a týmto okamihom ex lege zanikne i mandát predsedu a poslancov samosprávnych krajov. Avšak, podľa § 11 ods. 1 sa funkčné obdobie teda obdobie, počas ktorého poslanci a predseda vykonávajú svoju funkciu skončí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva. Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva zvolá doterajší predseda tak, aby sa konalo do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb 14 zákona o samosprávnych krajoch). T. z., že v praxi presahuje funkčné obdobie poslancov samosprávneho kraja obdobie volebné, a preto navrhujeme zjednotenie terminológie a uzákonenie, že mandát poslancov a predsedu samosprávneho kraja ex lege
6
zanikne uplynutím funkčného obdobia, t.j. okamihom zloženia sľubu novozvoleného zastupiteľstva. Predložený návrh je logický i v tom, že orgány samosprávneho kraja musia zostať funkčné do ustanovenia novozvolených orgánov a nemôžu prestať vykonávať svoju činnosť uplynutím volebného obdobia, lebo by sa tak mohol znefunkčniť výkon kompetencií samosprávnych krajov. Opodstatnenosť tohto návrhu potvrdzuje i obecná zákonná úprava, podľa ktorej mandát starostu/poslancov zanikne uplynutím funkčného obdobia 13a ods. 1 písm. b) a § 25 ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.).
Okrem toho, v záujme právnej istoty a predchádzaniu špekulatívnych výkladov zákona, navrhujeme do zákona o samosprávnych krajoch explicitne doplniť vetu o tom, že funkčné obdobie predsedu samosprávneho kraja sa skončí zložením sľubu novozvoleného predsedu, ktoré doposiaľ v zákone absentovalo. Rovnaká právna úprava je obsiahnutá aj v zákone o obecnom zriadení pri starostoch obce.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. II sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na limit nákladov politickej strany sa primerane vzťahuje aj § 3 ods. 1 druhá veta.“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Politická strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložila na volebnú kampaň v členení podľa §3 ods. 8, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra zverejní správu podľa predchádzajúcej vety na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia a je prístupná verejnosti na päť rokov. “.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Pri príprave novely zákona analýza ustanovení ukázala, že pravidlá pre započítavanie nákladov na volebnú kampaň a ich vykazovanie nie rovnaké pre všetky voľby a kandidujúce subjekty. Takéto pravidlá chýbajú predovšetkým v ustanovení § 7 upravujúcom výšku limitov pre voľby do orgánov územnej samosprávy.
Navrhované úpravy odstraňujú tento nedostatok a vytvárajú rovnaké podmienky pre všetky druhy volieb a všetky kandidujúce subjekty. Pokiaľ ide o vykazovanie prostriedkov vynaložených na kampaň vytvárajú sa rovnaké podmienky pre politické strany, ostatné kandidujúce subjekty ako aj tretie strany. Keďže lehota 180 dní pri zohľadnené všetkých lehôt v súvislosti s tohtoročnými voľbami do VÚC začala plynúť
7
v januári, bolo by právne neisté čo všetko je potrebné do nákladov započítavať. Túto lehotu odporúčame preto primerane skrátiť v nadväznosti na účinnosť navrhovanej novely zákona.
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V čl. II sa za bod 2 dopĺňa nový bod 3 , ktorý znie:
„3. Za § 21 sa vkladá § 22, ktorý znie:
„§22
Do limitu nákladov politickej strany na volebnú kampaň vo voľbách do orgánov vyšších územných celkov v roku 2017 sa započítavajú prostriedky vynaložené politickou stranou od 15. marca 2017.“.“.
V súvislosti s vložením nových bodov sa primerane upraví úvodná veta zákona v čl. II.
Pri príprave novely zákona analýza ustanovení ukázala, že pravidlá pre započítavanie nákladov na volebnú kampaň a ich vykazovanie nie rovnaké pre všetky voľby a kandidujúce subjekty. Takéto pravidlá chýbajú predovšetkým v ustanovení § 7 upravujúcom výšku limitov pre voľby do orgánov územnej samosprávy.
Navrhované úpravy odstraňujú tento nedostatok a vytvárajú rovnaké podmienky pre všetky druhy volieb a všetky kandidujúce subjekty. Pokiaľ ide o vykazovanie prostriedkov vynaložených na kampaň vytvárajú sa rovnaké podmienky pre politické strany, ostatné kandidujúce subjekty ako aj tretie strany. Keďže lehota 180 dní pri zohľadnené všetkých lehôt v súvislosti s tohtoročnými voľbami do VÚC začala plynúť v januári, bolo by právne neisté čo všetko je potrebné do nákladov započítavať. Túto lehotu odporúčame preto primerane skrátiť v nadväznosti na účinnosť navrhovanej novely zákona.
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
hlasovať spoločne o bodoch 1 až 7, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
8
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 305) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 305a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 75 z 31. januára 2017.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Dušana Bublavého, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Boris K o l l á r, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre verejnú správu
a regionálny rozvoj
V Bratislave 31. januára 2017
9