NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2012/2016
304a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 304) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 304) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 372 zo 6. decembra 2016 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 304) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
2
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj;
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 142 zo 17. januára 2017 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 63 z 31. januára 2017 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I úvodnej vete novelizačného bodu sa vypúšťa slovo „nové“ a slovo „paragrafom“ sa nahrádza slovami „§ 195a“.
Legislatívno-technická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I § 195a odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase od siedmej do dvadsiatej hodiny.
3
Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na voľby vyhlásené podľa § 149 ods. 3 a voľby vyhlásené podľa § 181 ods. 3.
(2) Po vykonaní volieb podľa odseku 1 prvej vety sa ako prvé zisťujú výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov.“.
Navrhuje sa zmena spôsobu zisťovania výsledkov do orgánov územnej samosprávy v prípade, že sa voľby konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase tak, aby sa výsledky zisťovali kontinuálne bez prerušenia. Ako prvé sa navrhuje zisťovať výsledky do orgánov samosprávnych krajov. Okrskové komisie po odovzdaní a odsúhlasení zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávnych krajov obvodnou volebnou komisiou pristúpia kontinuálne k zisťovaniu výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí.
V nadväznosti na túto zmenu bolo potrebné upraviť príslušné ustanovenia navrhovaného zákona. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá bude kontinuálne riadiť priebeh volieb do orgánov územnej samosprávy, tak bude môcť vyhlásiť celkové výsledky obidvoch volieb po vyhotovení a podpísaní zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí.
Návrhom sa docieli efektívnejšie zistenie výsledkov volieb, nenaruší sa proces vyučovania v pondelok a v neposlednom rade to bude mať tiež pozitívny dopad na štátny rozpočet.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I § 195a sa vypúšťa odsek 3.
Nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú.
V súvislosti s vypustením odseku 3, sa vykoná legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov v ďalšom texte návrhu zákona.
Navrhuje sa zmena spôsobu zisťovania výsledkov do orgánov územnej samosprávy v prípade, že sa voľby konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase tak, aby sa výsledky zisťovali kontinuálne bez prerušenia. Ako prvé sa navrhuje zisťovať výsledky do orgánov samosprávnych krajov. Okrskové komisie po odovzdaní a odsúhlasení zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávnych krajov obvodnou volebnou komisiou pristúpia kontinuálne k zisťovaniu výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí. V nadväznosti na túto zmenu bolo potrebné upraviť príslušné ustanovenia navrhovaného zákona.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá bude kontinuálne riadiť priebeh volieb do orgánov územnej samosprávy, tak bude môcť vyhlásiť celkové výsledky obidvoch volieb po vyhotovení a podpísaní zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí.
4
Návrhom sa docieli efektívnejšie zistenie výsledkov volieb, nenaruší sa proces vyučovania v pondelok a v neposlednom rade to bude mať tiež pozitívny dopad na štátny rozpočet.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I § 195a ods. 4 sa za slovo „časť“ vkladá slovo „zákona“.
Legislatívno-technická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I § 195a ods. 5 úvodnej vete sa za slová „obcí a“ vkladá slovo „voľby“.
Formulačná precizácia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. I § 195b ods. 1 sa slovo „odsek“ nahrádza slovom „ods.“ a slová „obecného zastupiteľstva“ sa nahrádzajú slovami „orgánov samosprávy obcí“.
Formulačná precizácia na účely zjednotenia zavedenej terminológie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V čl. I § 195c a 195d znejú:
㤠195c
(1) Po skončení hlasovania začne okrsková volebná komisia zisťovať výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov.
5
(2) Okrsková volebná komisia zapečatí pred začatím zisťovania výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku, do ktorej vkladali voliči hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávy obcí; spolu so zapečateným zoznamom voličov a zapečatenými nepoužitými hlasovacími lístkami a obálkami určenými pre voľby do orgánov samosprávy obcí ich odloží vo volebnej miestnosti tak, aby sa zabránilo manipulácii s nimi.
§ 195d
(1) Okrsková volebná komisia začne zisťovať výsledky volieb do samosprávy obcí po pokyne obvodnej volebnej komisie na ukončenie jej činnosti pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a po overení neporušenosti pečatí podľa § 195c ods. 2. Výsledky overenia neporušenosti pečatí uvedie okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
(2) Štátna komisia zverejní celkové výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov spolu s celkovými výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí po vyhotovení a podpísaní zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí.“.
Navrhuje sa zmena spôsobu zisťovania výsledkov do orgánov územnej samosprávy v prípade, že sa voľby konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase tak, aby sa výsledky zisťovali kontinuálne bez prerušenia. Ako prvé sa navrhuje zisťovať výsledky do orgánov samosprávnych krajov. Okrskové komisie po odovzdaní a odsúhlasení zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávnych krajov obvodnou volebnou komisiou pristúpia kontinuálne k zisťovaniu výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí. V nadväznosti na túto zmenu bolo potrebné upraviť príslušné ustanovenia navrhovaného zákona.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá bude kontinuálne riadiť priebeh volieb do orgánov územnej samosprávy, tak bude môcť vyhlásiť celkové výsledky obidvoch volieb po vyhotovení a podpísaní zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí.
Návrhom sa docieli efektívnejšie zistenie výsledkov volieb, nenaruší sa proces vyučovania v pondelok a v neposlednom rade to bude mať tiež pozitívny dopad na štátny rozpočet.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.V čl. II v novelizačnom bode sa slová „ods. 1 sa za písmeno c)“ nahrádzajú slovami „sa odsek 1“ a slová „nové písmeno“ sa nahrádzajú slovom „písmenom“.
Legislatívno-technická úprava.
6
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
hlasovať spoločne o bodoch 1 až 8, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 304) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 304a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 74 z 31. januára 2017.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Dušana Bublavého, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Boris K o l l á r, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre verejnú správu
a regionálny rozvoj
V Bratislave 31. januára 2017