Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
19. schôdza výboru
Číslo: CRD-2013/2016
64
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 31. januára 2017
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 305) – druhé čítanie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 305);
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 305);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 305) schváliť s pripomienkami, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
Stanislav Drobný, v.r.
podpredseda výboru
Dušan B u b l a v ý, v.r.
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 64 – tlač 305
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 305)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I bode 1 sa vypúšťa slovo „násobku“.
Formulačná úprava za účelom jednoznačnosti výkladu ustanovenia; vypustenie nadbytočného slova.
2.V čl. I sa za bod 9 dopĺňajú nové body 10 a 11, ktoré znejú:
„10. V § 172 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 171 ods. 5 písm. a) alebo ods. 8,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
11. V § 177 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 176 ods. 4 písm. a) alebo ods. 7,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).“.
Zjednotenie podmienok registrácie kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí s podmienkami registrácie kandidátov pre voľby do samosprávnych krajov (čl. I, body 4 a 5).
3.V čl. II sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na limit nákladov politickej strany sa primerane vzťahuje aj § 3 ods. 1 druhá veta.“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Politická strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložila na volebnú kampaň v členení podľa §3 ods. 8, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra zverejní správu podľa predchádzajúcej vety na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia a je prístupná verejnosti na päť rokov. “.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Pri príprave novely zákona analýza ustanovení ukázala, že pravidlá pre započítavanie nákladov na volebnú kampaň a ich vykazovanie nie rovnaké pre všetky voľby a kandidujúce subjekty. Takéto pravidlá chýbajú predovšetkým v ustanovení § 7 upravujúcom výšku limitov pre voľby do orgánov územnej samosprávy.
Navrhované úpravy odstraňujú tento nedostatok a vytvárajú rovnaké podmienky pre všetky druhy volieb a všetky kandidujúce subjekty. Pokiaľ ide o vykazovanie prostriedkov vynaložených na kampaň vytvárajú sa rovnaké podmienky pre politické strany, ostatné kandidujúce subjekty ako aj tretie strany. Keďže lehota 180 dní pri zohľadnené všetkých lehôt v súvislosti s tohtoročnými voľbami do VÚC začala plynúť v januári, bolo by právne neisté čo všetko je potrebné do nákladov započítavať. Túto lehotu odporúčame preto primerane skrátiť v nadväznosti na účinnosť navrhovanej novely zákona.
4.V čl. II sa za bod 2 dopĺňa nový bod 3 , ktorý znie:
„3. Za § 21 sa vkladá § 22, ktorý znie:
„§22
Do limitu nákladov politickej strany na volebnú kampaň vo voľbách do orgánov vyšších územných celkov v roku 2017 sa započítavajú prostriedky vynaložené politickou stranou od 15. marca 2017.“.“.
V súvislosti s vložením nových bodov sa primerane upraví úvodná veta zákona v čl. II.
Pri príprave novely zákona analýza ustanovení ukázala, že pravidlá pre započítavanie nákladov na volebnú kampaň a ich vykazovanie nie rovnaké pre všetky voľby a kandidujúce subjekty. Takéto pravidlá chýbajú predovšetkým v ustanovení § 7 upravujúcom výšku limitov pre voľby do orgánov územnej samosprávy.
Navrhované úpravy odstraňujú tento nedostatok a vytvárajú rovnaké podmienky pre všetky druhy volieb a všetky kandidujúce subjekty. Pokiaľ ide o vykazovanie prostriedkov vynaložených na kampaň vytvárajú sa rovnaké podmienky pre politické strany, ostatné kandidujúce subjekty ako aj tretie strany. Keďže lehota 180 dní pri zohľadnené všetkých lehôt v súvislosti s tohtoročnými voľbami do VÚC začala plynúť v januári, bolo by právne neisté čo všetko je potrebné do nákladov započítavať. Túto lehotu odporúčame preto primerane skrátiť v nadväznosti na účinnosť navrhovanej novely zákona.