Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
19. schôdza výboru
Číslo: CRD-2012/2016
63
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 31. januára 2017
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 304) – druhé čítanie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 304);
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 304);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 304) schváliť s pripomienkami, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
Stanislav D r o b n ý, v.r.
podpredseda výboru
Dušan B u b l a v ý, v.r.
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 63 – tlač 304
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 304)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I úvodnej vete novelizačného bodu sa vypúšťa slovo „nové“ a slovo „paragrafom“ sa nahrádza slovami „§ 195a“.
Legislatívno-technická úprava.
2.V čl. I § 195a ods. 4 sa za slovo „časť“ vkladá slovo „zákona“.
Legislatívno-technická úprava.
3.V čl. I § 195a ods. 5 úvodnej vete sa za slová „obcí a“ vkladá slovo „voľby“.
Formulačná precizácia.
4.V čl. I § 195b ods. 1 sa slovo „odsek“ nahrádza slovom „ods.“ a slová „obecného zastupiteľstva“ sa nahrádzajú slovami „orgánov samosprávy obcí“.
Formulačná precizácia na účely zjednotenia zavedenej terminológie.
5.V čl. II v novelizačnom bode sa slová „ods. 1 sa za písmeno c)“ nahrádzajú slovami „sa odsek 1“ a slová „nové písmeno“ sa nahrádzajú slovom „písmenom“.
Legislatívno-technická úprava.