1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-2051/2016
318a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 318) v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 378 zo 6. decembra 2016 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 318) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý určila aj ako gestorský a zároveň určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výbore.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výboru, ktorému bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu ústavného zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 318) Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval v stanovenej lehote (17. januára 2017), avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia (Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 318) schváliť) nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Z celkového počtu 13 členov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky boli prítomní všetci poslanci. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 7 poslanci a 6 poslanci sa hlasovania zdržali.
IV.
Návrh správy ústavnoprávneho výboru, vrátane stanoviska gestorského výboru, prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na 31. schôdzi 31. januára 2017. Správa, ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru, ani návrh správy, nezískali súhlas potrebnej väčšiny.
Poslanec Rastislav Schlosár, ako spravodajca, predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Róbert Madej v. r.
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 31. januára 2017