Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
21. schôdza výboru
CRD: 81/2017
51
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 30. januára 2017
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
A. konštatuje,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť pri prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363) rozhodnutím číslo 379 z 13. januára 2017 za gestorský výbor;
B. určuje
v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslanca Jozefa BUČEKA za spravodajcu výboru k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Anton HRNKO predseda výboru
Jozef BUČEK
overovateľ výboru
Milan LAURENČÍK
overovateľ výboru