NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2051/2016
378
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. decembra 2016
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 318) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A. r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh ústavného zákona v druhom čítaní;
B. p r i d e ľ u j e
tento návrh ústavného zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. u r č u j e
ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní v gestorskom výbore do 30. januára 2017.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Stanislav K m e c v. r.
Martin K l u s v. r.