PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-93/2017
400
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. januára 2017
o pridelení návrhu zákona, podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Kataríny MACHÁČKOVEJ na vydanie zákona o zrušení vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 383), doručený 13. januára 2017
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny;
B. u r č i ť
a) k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj,
b) lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 17. marca 2017 a v gestorskom výbore do 20. marca 2017.
Andrej D a n k o v. r.