ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
30. schôdza
Číslo: CRD-2012/2016
142
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 17. januára 2017
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 304)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 304);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 304) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 142
zo 17. januára 2017
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 304)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I úvodnej vete novelizačného bodu sa vypúšťa slovo „nové“ a slovo „paragrafom“ sa nahrádza slovami „§ 195a“.
Legislatívno-technická úprava.
2.V čl. I § 195a odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase od siedmej do dvadsiatej hodiny. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na voľby vyhlásené podľa § 149 ods. 3 a voľby vyhlásené podľa § 181 ods. 3.
(2) Po vykonaní volieb podľa odseku 1 prvej vety sa ako prvé zisťujú výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov.“.
Navrhuje sa zmena spôsobu zisťovania výsledkov do orgánov územnej samosprávy v prípade, že sa voľby konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase tak, aby sa výsledky zisťovali kontinuálne bez prerušenia. Ako prvé sa navrhuje zisťovať výsledky do orgánov samosprávnych krajov. Okrskové komisie po odovzdaní a odsúhlasení zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávnych krajov obvodnou volebnou komisiou pristúpia kontinuálne k zisťovaniu výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí.
V nadväznosti na túto zmenu bolo potrebné upraviť príslušné ustanovenia navrhovaného zákona.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá bude kontinuálne riadiť priebeh volieb do orgánov územnej samosprávy, tak bude môcť vyhlásiť celkové výsledky obidvoch volieb po vyhotovení a podpísaní zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí.
Návrhom sa docieli efektívnejšie zistenie výsledkov volieb, nenaruší sa proces vyučovania v pondelok a v neposlednom rade to bude mať tiež pozitívny dopad na štátny rozpočet.
3.V čl. I § 195a sa vypúšťa odsek 3.
Nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú.
V súvislosti s vypustením odseku 3, sa vykoná legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov v ďalšom texte návrhu zákona.
Navrhuje sa zmena spôsobu zisťovania výsledkov do orgánov územnej samosprávy v prípade, že sa voľby konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase tak, aby sa výsledky zisťovali kontinuálne bez prerušenia. Ako prvé sa navrhuje zisťovať výsledky do orgánov samosprávnych krajov. Okrskové komisie po odovzdaní a odsúhlasení zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávnych krajov obvodnou volebnou komisiou pristúpia kontinuálne k zisťovaniu výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí.
V nadväznosti na túto zmenu bolo potrebné upraviť príslušné ustanovenia navrhovaného zákona.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá bude kontinuálne riadiť priebeh volieb do orgánov územnej samosprávy, tak bude môcť vyhlásiť celkové výsledky obidvoch volieb po vyhotovení a podpísaní zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí.
Návrhom sa docieli efektívnejšie zistenie výsledkov volieb, nenaruší sa proces vyučovania v pondelok a v neposlednom rade to bude mať tiež pozitívny dopad na štátny rozpočet.
4.V čl. I § 195a ods. 4 sa za slovo „časť“ vkladá slovo „zákona“.
Legislatívno-technická úprava.
5.V čl. I § 195a ods. 5 úvodnej vete sa za slová „obcí a“ vkladá slovo „voľby“.
Formulačná precizácia.
6.V čl. I § 195b ods. 1 sa slovo „odsek“ nahrádza slovom „ods.“ a slová „obecného zastupiteľstva“ sa nahrádzajú slovami „orgánov samosprávy obcí“.
Formulačná precizácia na účely zjednotenia zavedenej terminológie.
7.V čl. I § 195c a 195d znejú:
㤠195c
(1) Po skončení hlasovania začne okrsková volebná komisia zisťovať výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov.
(2) Okrsková volebná komisia zapečatí pred začatím zisťovania výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku, do ktorej vkladali voliči hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávy obcí; spolu so zapečateným zoznamom voličov a zapečatenými nepoužitými hlasovacími lístkami a obálkami určenými pre voľby do orgánov samosprávy obcí ich odloží vo volebnej miestnosti tak, aby sa zabránilo manipulácii s nimi.
§ 195d
(1) Okrsková volebná komisia začne zisťovať výsledky volieb do samosprávy obcí po pokyne obvodnej volebnej komisie na ukončenie jej činnosti pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a po overení neporušenosti pečatí podľa § 195c ods. 2. Výsledky overenia neporušenosti pečatí uvedie okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
(2) Štátna komisia zverejní celkové výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov spolu s celkovými výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí po vyhotovení a podpísaní zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí.“.
Navrhuje sa zmena spôsobu zisťovania výsledkov do orgánov územnej samosprávy v prípade, že sa voľby konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase tak, aby sa výsledky zisťovali kontinuálne bez prerušenia. Ako prvé sa navrhuje zisťovať výsledky do orgánov samosprávnych krajov. Okrskové komisie po odovzdaní a odsúhlasení zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávnych krajov obvodnou volebnou komisiou pristúpia kontinuálne k zisťovaniu výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí.
V nadväznosti na túto zmenu bolo potrebné upraviť príslušné ustanovenia navrhovaného zákona.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá bude kontinuálne riadiť priebeh volieb do orgánov územnej samosprávy, tak bude môcť vyhlásiť celkové výsledky obidvoch volieb po vyhotovení a podpísaní zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí.
Návrhom sa docieli efektívnejšie zistenie výsledkov volieb, nenaruší sa proces vyučovania v pondelok a v neposlednom rade to bude mať tiež pozitívny dopad na štátny rozpočet.
8.V čl. II v novelizačnom bode sa slová „ods. 1 sa za písmeno c)“ nahrádzajú slovami „sa odsek 1“ a slová „nové písmeno“ sa nahrádzajú slovom „písmenom“.
Legislatívno-technická úprava.