Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Katarína Macháčková predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predkladaného návrhu je umožniť úplné zrušenie vyšších územných celkov ku dňu 31.12.2017, a to tak, aby nebola stanovená náhrada vyšších územných celkov, ale prenos ich súčasných kompetencií na štát, obce a mestá. Nakoľko zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ustanovuje vyšším územným celkom významné, najmä zriaďovateľské kompetencie, pri ktorých sa uskutoční prechod pôsobností na obce, je z legislatívneho hľadiska potrebné tento zákon novelizovať. Je potrebné zdôrazniť, že k prechodu kompetencie na obce dôjde vtedy, ak s tým daná obec vysloví predchádzajúci súhlas. Ak tak obec neurobí, pôsobnosť prejde na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Na tento ústredný orgán štátnej správy prechádza podľa navrhovaného zákona aj registrácia poskytovateľov sociálnych služieb kvôli nadokresnému významu tejto kompetencie.
Hlavným motívom k zrušeniu vyšších územných celkov je výrazná finančná úspora, ktorá by za jedno volebné obdobie dosiahla približne 200 000 000 eur. Navrhovatelia taktiež presvedčení, že v súčasnosti vyššie územné celky nedokážu plniť úlohy, ako znižovanie regionálnych nerovností, posilňovanie miestnej demokracie, alebo efektívna správa veci verejných. Vyššie územné celky od svojho vzniku naakumulovali do roku 2016 dlh vo výške 370 000 000 eur, participácia občanov vo voľbách do orgánov vyšších územných celkov od ich vzniku klesavú tendenciu a aj v súčasnosti môžeme pozorovať výrazné regionálne nerovnosti vyjadrené v ukazovateľoch HDP, nezamestnanosti a priemerných miezd medzi krajmi Slovenskej republiky.
Následné prerozdelenie výnosov z dane z príjmov fyzických osôb (ďalej „DPFO“) v ďalších návrhoch zákonov bude odzrkadľovať nové prerozdelenie kompetencií tak, aby bolo zabezpečené spravodlivé financovanie prenesených kompetencií novým zodpovedným subjektom. Systém financovania sa meniť nebude, zmení sa iba súčasný vzorec prerozdelenia DPFO v pomere 88% DPFO pre samosprávy a 12% DPFO pre štát. Všetky finančné záväzky vyšších územných celkov, vrátane doteraz naakumulovaného dlhu, budú prenesené na štát. Majetok a vlastné príjmy vyšších územných celkov budú prenesené na ten subjekt, ktorý bude zodpovedný za výkon prenesenej právomoci spojený s týmto majetkom alebo príjmom.
Prirodzene, všetky vyššie uvedené detaily nie súčasťou návrhu zákona, ale budú spoločne predmetom každého zo samostatných návrhov zákonov. Tento návrh sa sústreďuje na zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vzhľadom na zakotvenie vyšších územných celkov v jeho texte.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 až 18
Všetky uvedené novelizačné body majú legislatívno-technický charakter, pretože nimi dochádza len k vypusteniu vyšších územných celkov z textu zákona a k ich nahradeniu obcami, pričom v iných smeroch k zmenám nedochádza.
K bodom 19 až 37
Uvedenými novelizačnými bodmi sa zabezpečuje prechod kompetencie vyšších územných celkov na úseku registrácie poskytovateľov sociálnych služieb na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vzhľadom na jej nadokresný význam .
K bodom 38 až 72, 82 až 111
Rovnako ako pri bodoch 1 18, aj tieto novelizačné body majú legislatívno-technický charakter, pretože nimi dochádza len k vypusteniu vyšších územných celkov z textu zákona a k ich nahradeniu obcami, pričom v iných smeroch k zmenám nedochádza.
K bodom 73 a 74
Uvedenými novelizačnými bodmi sa zabezpečuje prechod kompetencie vyšších územných celkov na úseku registrácie poskytovateľov sociálnych služieb na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vzhľadom na jej nadokresný význam.
K bodom 75 až 81
Do samostatného paragrafu upravujúceho pôsobnosť obce podľa zákona o sociálnych službách sa vkladajú ustanovenia, ktoré je potrebné prebrať z paragrafu upravujúceho pôsobnosť vyšších územných celkov.
K bodu 112
Ustanovuje sa pravidlo, podľa ktorého prechod zriaďovateľskej pôsobnosti z vyšších územných celkov na obce bude možný len so súhlasom týchto územných samospráv. Absencia súhlasu bude mať za následok jej prechod na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
K bodu 113
Prechodné ustanovenie k plynulému prechodu pôsobnosti z vyšších územných celkov na obce, resp. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
K bodu 114
Ide o vypustenie zmienky o vyšších územných celkoch v prílohe k zákonu.
K Čl. II
Stanovuje sa účinnosť navrhovaných zmien tak, aby mali všetky príslušné orgány verejnej moci dostatočný časový priestor (cca viac než polovicu roka 2017) na ich aplikáciu v praxi.