NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky zákona č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 odseku 1 sa vypúšťa písm. e).
Doterajšie písm. f) a g) sa označujú ako písm. e) až f).
2.V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom“.
3.V § 3 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
4.V § 4 odseku 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „vyšším územným celkom“.
5.V § 8 odseku 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a vyšší územný celok“.
6.V § 8 odseku 1 druhej vete sa slová „doručí obci alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti“ nahrádzajú slovami „doručí obci v rozsahu jej pôsobnosti“.
7.V § 8 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.
8.V § 8 odsek 4 znie:
„(4) Ak fyzická osoba vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, obec v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne fyzickej osobe sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 41 podľa poradia na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia, ak odsek 5 neustanovuje inak.“.
9.V § 8 odsek 5 znie:
„(5) Ak ide o sociálnu službu v zariadení, obec môže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa odseku 2 vo svojom územnom obvode alebo v územnom obvode príslušného kraja, v ktorom sa obec nachádza. Na základe dohody obce s fyzickou osobou, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, môže obec zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa odseku 2 v zariadení aj v územnom obvode iného kraja.“.
10.V § 8 odseku 6 prvej vete sa vypúšťajú slová „a vyšší územný celok“.
11.V § 8 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo vyšším územným celkom“.
12.V § 8 ods. 8 znie:
„(8) Obec zabezpečí poskytovanie sociálnej služby podľa tohto zákona tak, že preukázateľným spôsobom požiada budúceho poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie tejto sociálnej služby. To sa na obec nevzťahuje, ak zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila alebo založila na tento účel.“.
13.V § 8 odseku 9 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo vyšší územný celok“.
14.V § 9 ods. 9 sa slová „alebo vyšší územný celok, ktorý zriadil alebo založil“ sa nahrádzajú slovami „ktorá zriadila alebo založila“.
15.V § 49 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo vyšším územným celkom“.
16.V § 49 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo vyššieho územného celku“.
17.V § 49 odseku 9 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo vyšší územný celok“.
18.V § 50 odsek 3 znie:
„(3) Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník obce alebo na základe poverenia obce sociálny pracovník právnickej osoby zriadenej obcou alebo založenej obcou.“.
19.§ 62 znie:
㤠62
Poskytovateľ sociálnej služby uvedený v § 3 ods. 3 a 4 môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra, ktorý vedie ministerstvo.“.
20.V § 64 odsek 1 znie:
„(1) Žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne ministerstvu.“.
21.V § 64 ods. 8 sa slová „vyšší územný celok“ nahrádzajú slovami „ministerstvo“.
22.V § 65 ods. 2 sa slová „vyšší územný celok“ nahrádzajú slovami „ministerstvo“.
23.V § 65 ods. 3 znie:
„(3) Vykonanie zápisu do registra spolu s výpisom z registra ministerstvo bezodkladne oznámi poskytovateľovi sociálnej služby doručením oznámenia do vlastných rúk.“.
24.V § 65 ods. 4 sa slová „vyššiemu územnému celku“ nahrádzajú slovami „ministerstvu“.
25.V § 65 ods. 6 sa slová „vyšší územný celok“ nahrádzajú slovami „ministerstvo“.
26.V § 66 odseku 1 písm. c) sa slová „§ 3 ods. 5 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 4 písm. c)“.
27.V § 67a ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo vyšším územným celkom“.
28.V § 67a ods. 2 sa slová „vyšší územný celok“ nahrádzajú slovami „ministerstvo“.
29.V § 68 ods. 1 sa slová „vyšší územný celok“ nahrádzajú slovami „ministerstvo“.
30.V § 68 odseku 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo vyšším územným celkom“.
31.V § 68 odseku 1 písm. e) sa slová „vyšším územným celkom“ nahrádzajú slovami „ministerstvom“.
32.V § 68 odseku 1 písm. f) znie:
„f) písomne neoznámil ministerstvu zmeny skutočností podľa § 65 ods. 4, a to ani po písomnej výzve ministerstva v lehote ním určenej,“.
33.V § 68 ods. 2 sa slová „vyšší územný celok“ nahrádzajú slovami „ministerstvo“.
34.V § 68 odseku 2 písm. e) znie:
„e) neverejný poskytovateľ sociálnej služby alebo poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou, neuložil výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok, a to ani po písomnej výzve ministerstva v lehote ním určenej.“.
35.V § 68 ods. 4 sa slová „vyšší územný celok vykonal“ nahrádzajú slovami „ministerstvo vykonalo“.
36.V § 69 ods. 1 znie:
„(1) Ak poskytovateľ sociálnej služby neodstráni v určenej lehote nedostatky zistené ministerstvom pri kontrole úrovne poskytovania sociálnych služieb podľa § 81 písm. r) a pri kontrole hospodárenia s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančným príspevkom na prevádzku podľa § 81 písm. s), ministerstvo rozhodne o zákaze poskytovať sociálnu službu do doby odstránenia zistených nedostatkov najdlhšie do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zákaze. Ak v tejto lehote poskytovateľ sociálnej služby neodstránil zistené nedostatky, ministerstvo rozhodne o výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra.“.
37.V § 69 ods. 2 sa slová „vyšší územný celok“ nahrádzajú slovami „ministerstvo“.
38.V § 71 odseku 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „združenia vyšších územných celkov“.
39.V § 71 odseku 1 písm. g) sa slová „alebo vyššieho územného celku s jeho súhlasom“ nahrádzajú slovami „s jej súhlasom“.
40.V § 71 ods. 2 znie:
„(2) Sociálne služby poskytované právnickou osobou zriadenou alebo založenou obcou môžu byť financované podľa odseku 1 písm. b) len so súhlasom obce, ktorá takúto právnickú osobu zriadila alebo založila.“.
41.V § 71 ods. 7 znie:
„(7) Ak obec zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 a § 37 39 u poskytovateľa sociálnej
služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec, obec uhrádza poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec, ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5 znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.“.
42.V § 71 ods. 8 sa slová „vyššieho územného celku“ nahrádzajú slovami „obce“.
43.V § 72 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo vyššieho územného celku“.
44.V § 72 odseku 8 tretej vete sa slová „nepožiadali obec alebo vyšší územný celok“ nahrádzajú slovami „nepožiadala obec“.
45.V § 72 odseku 11 druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo vyšší územný celok“.
46.V § 73 odseku 11 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo vyšší územný celok“.
47.V § 73 ods. 13 sa slová „obec alebo vyšší územný celok nepožiadali“ nahrádzajú slovami „nepožiadala obec“.
48.V § 74 odsek 10 znie:
„(10) Ak poskytovateľ sociálnej služby, ktorého požiadala obec o poskytovanie sociálnej služby, predloží návrh zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorý je v súlade s týmto zákonom a fyzická osoba odmietne uzatvoriť túto zmluvu, povinnosť obce podľa § 8 ods. 2 a 3 sa považuje za splnenú.“.
49.V § 74 ods. 14 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo vyšší územný celok“.
50.V § 74 ods. 16 sa slová „sú obec a vyšší územný celok v rámci svojej pôsobnosti povinné“ nahrádzajú slovami „je obec v rámci svojej pôsobnosti povinná“.
51.V § 74 odseku 18 druhá a tretia veta znejú: „Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby nemôže zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby u iného poskytovateľa sociálnej služby, zabezpečí poskytovanie tejto sociálnej služby obec v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom. Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby prestane spĺňať podmienky na poskytovanie sociálnej služby, alebo ak ministerstvo rozhodne o zákaze poskytovať sociálnu službu, neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný vypovedať zmluvu.“.
52.V § 74 ods. 19 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo vyššiemu územnému celku“.
53.V § 74 odsek 20 znie:
„(20) Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby bez právneho nástupníctva na základe rozhodnutia ministerstva o výmaze neverejného poskytovateľa sociálnej služby z registra alebo ministerstvo vymaže neverejného poskytovateľa sociálnej služby podľa § 68 ods. 2 písm. c) e) alebo rozhodne o zákaze poskytovať sociálnu službu podľa § 69 ods. 1 pred uplynutím času trvania poskytovania sociálnej služby dohodnutého v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, obec v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom zabezpečí poskytovanie tejto sociálnej služby.“.
54.V § 75 ods. 3 sa slová „vyšší územný celok je povinný“ nahrádzajú slovami „obec je povinná“ a slová „požiadal vyšší územný celok“ sa nahrádzajú slovami „požiadala obec“.
55.V § 75 ods. 4 sa slová „vyšší územný celok je povinný“ nahrádzajú slovami „obec je povinná“ a slová „požiadal vyšší územný celok“ sa nahrádzajú slovami „požiadala obec“.
56.V § 75 ods. 5 sa slová „vyšší územný celok je povinný“ nahrádzajú slovami „obec je povinná“ a slová „požiadal vyšší územný celok“ sa nahrádzajú slovami „požiadala obec“.
57.V § 75 ods. 6 sa slová „obec a vyšší územný celok podľa odsekov 1 5 povinné“ nahrádzajú slovami „obec je podľa odsekov 1 až 5 povinná“.
58.V § 75 ods. 7 sa slová „vyšší územný celok“ nahrádzajú slovami „ministerstvo“.
59.V § 75 ods. 8 sa vypúšťajú slová „vyšší územný celok alebo“.
60.V § 75 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 16 sa označujú ako odseky 9 až 15.
61.V § 75 ods. 11 sa slová „vyššom územnom celku“ nahrádzajú slovami „kraji“.
62.V § 75 odseky 13 a 14 znejú:
„(13) Za príslušnú obec na účely poskytovania finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uvedenej v § 31, 32 a § 34 42 sa považuje obec, kde prijímateľ sociálnej služby trvalý pobyt, bez ohľadu na to, ktorá obec vydala rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
(14) Za príslušnú obec na účely poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uvedenej v § 24a 29, § 44 a 57 a finančného príspevku na prevádzku špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie
poskytovaných ako samostatné odborné činnosti sa považuje obec podľa svojej pôsobnosti, v ktorej územnom obvode sa nachádza miesto poskytovania sociálnej služby, bez ohľadu na trvalý pobyt prijímateľa sociálnej služby.“.
63.V § 77 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo vyššieho územného celku“.
64.V § 77 odseku 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo vyššieho územného celku“.
65.V § 77 ods. 3 prvá veta znie:
„Obec zisťuje priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce za predchádzajúci rozpočtový rok, v členení podľa jednotlivých druhov poskytovaných sociálnych služieb, a ak ide o sociálne služby poskytované v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby a kapacity zariadenia, v prepočte na prijímateľa sociálnej služby, na hodinu sociálneho poradenstva, na hodinu opatrovateľskej služby, na kilometer prepravnej služby, na hodinu sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na hodinu tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu.“.
66.V § 77 ods. 3 tretia veta znie:
„Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu podľa prvej vety a druhej vety obec zverejní na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli alebo spôsobom v obci obvyklým a musia byť každému prístupné na obecnom úrade najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka.“.
67.V § 77 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo vyššieho územného celku“.
68.V § 77 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo vyššieho územného celku“.
69.V § 77 ods. 7 sa slová „ktorú obec alebo vyšší územný celok v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovali alebo nezabezpečovali prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadili alebo založili“ nahrádzajú slovami „ktorú obec v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovala alebo nezabezpečovala prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila alebo založila“.
70.V § 77 ods. 11 sa vypúšťajú slová „alebo vyššieho územného celku“.
71.V § 78 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo vyšší územný celok“.
72.V § 78 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo vyšší územný celok“.
73.V § 79 ods. 1 písm. g) sa dopĺňajú body 5 až 7, ktoré znejú:
„5. nezapísaní do registra,
6. zákaze poskytovať sociálnu službu,
7. výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra“.
74.V § 79 ods. 1 sa vkladá nové písm. k), ktoré znie:
„k) vedie register, vykonáva zmeny v registri, vykonáva zápis do registra, oznamuje vykonanie zápisu do registra, vydáva výpis z registra, vykonáva výmaz z registra“.
Doterajšie písm. k) sa označuje ako písm. l).
75.V § 80 písm. c) bode 1 sa pripájajú tieto slová: „odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení,“.
76.V § 80 písm. e) sa dopĺňajú body 7 až 9, ktoré znejú:
„7. sociálnej služby v útulku, v domove na polceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v integračnom centre,
8. podpory samostatného bývania,
9. tlmočníckej služby.“.
77.V § 80 písm. f) sa pripájajú slová „zabezpečuje poskytovanie sociálneho poradenstva a služby včasnej intervencie“.
78.V § 80 písm. i) sa za slová „zariadenie opatrovateľskej služby“ vkladajú slová „útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, integračné centrum“.
79.V § 80 písm. l) sa slová „podľa § 75 ods.1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 75 ods. 1 až 5“.
80.V § 80 písm. o) sa pripájajú slová „a účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa § 71 ods. 7,“.
81.§ 81 sa vypúšťa.
82.V nadpise k § 83 sa vypúšťajú slová „a koncepcia rozvoja sociálnych služieb“.
83.V § 83 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a vyšší územný celok vypracúva koncepciu rozvoja sociálnych služieb“.
84.V § 83 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
85.V § 84 ods. 4 znie:
„(4) Obec je povinná predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb na verejnú diskusiu.“.
86.V § 84 ods. 5 znie:
„(5) Komunitný plán sociálnych služieb obsahuje najmä
a) analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,
b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom obvode obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín,
c) analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce,
d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce,
e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich realizáciu,
f) spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb.“.
87.V § 84 ods. 6 znie:
„(6) Obec zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom.“.
88.V § 89 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
89.V § 91 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
90.V § 92 ods. 3 sa slová „vyššiemu územnému celku“ nahrádzajú slovami „obci“.
91.V § 92 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a vyššieho územného celku“.
92.V § 92 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a vyššieho územného celku“.
93.V § 92 odseku 9 druhá, tretia a štvrtá veta znejú: „Obec doručí fyzickej osobe, o ktorej odkázanosti na sociálnu službu rozhodoval, spolu s rozhodnutím aj posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie tohto rozhodnutia. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu,11) ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu posudok vydaný touto obcou alebo inou obcou o odkázanosti na inú sociálnu službu na účel posúdenia stupňa odkázanosti tejto fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.“.
94.V § 93 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo vyššiemu územnému celku“.
95.V § 93 odseku 2 prvá veta znie: „Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu obce osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak obec neurčila dlhšiu lehotu.“.
96.V § 93 odseku 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo vyššieho územného celku“.
97.V § 94 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vyšší územný celok“.
98.V § 94 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vyšší územný celok“.
99.V § 94 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vyšší územný celok na účely podľa § 94b ods. 1“.
100.§ 94b sa vypúšťa.
101.V § 94d odseku 2 písm. o) sa za slová „pri zápise do“ vkladajú slová „registraa“.
102.V § 94d odseku 2 písm. p) sa za slová „pri zápise do“ vkladajú slová „registraa“.
103.V § 95 ods. 7 sa slová „alebo vyššiemu územnému celku podľa ich“ nahrádzajúslovami „podľa jej“.
104.V § 97 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „vyššiemu územnému celku“.
105.V § 97 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „vyššie územné celky“.
106.V § 97 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vyššie územné celky“.
107. V § 100 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a poverený zamestnanec vyššieho zemného celku“.
108.V § 104 ods. 7 tretej vete sa slová „ministerstvo môže podať podnet vyššiemu územnému celku na“ nahrádzajú slovami „ministerstvo môže vykonať“.
109.V § 105 ods. 1 sa vypúšťajú slová „poverený zamestnanec vyššieho územného celku“.
110.V § 105 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „zamestnanci vyššieho územného celku“.
111.V § 105 ods. 3 znie:
„(3) Zovšeobecnené informácie a súhrnné údaje, ktoré ministerstvo a obec získavajú v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb a v súvislosti s plnením úloh ustanovených týmto zákonom, sa môžu bez uvedenia konkrétnych osobných údajov využívať na vedecké činnosti, publikačné činnosti, pedagogické činnosti zamestnancov ministerstva a obcí alebo na analytickú a koncepčnú činnosť ministerstva a obcí.“.
112. Za § 105 sa vkladá § 105a, ktorý znie:
㤠105a
(1) Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti a zakladateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku podľa doterajších predpisov sa považujú za zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti obce, na území ktorej sa zariadenie nachádza, ak s tým obec vysloví predchádzajúci písomný súhlas doručený príslušnému vyššiemu územnému celku a ministerstvu do 30. júna 2017.
(2) Ak obec predchádzajúci písomný súhlas podľa odseku 1 nevysloví, zriaďovateľská pôsobnosť alebo zakladateľská pôsobnosť vyšších územných celkov k týmto zariadeniam prechádza dňom 1. januára na ministerstvo. Ustanovenia tohto zákona o pôsobnosti obce k takýmto zariadeniam sa na takto založenú pôsobnosť ministerstva použijú primerane.“.
113.Za § 110y sa vkladá nový § 110z, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠110z
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
V konaní začatom pred 1. januárom 2018, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017.“.
114.V prílohe č. 2 časti 4. 3 sa vypúšťajú slová „alebo vyšším územným celkom“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodu 112, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.