Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Katarína Macháčková predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona o zrušení vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom predkladaného návrhu je úplné zrušenie vyšších územných celkov ku dňu 31.12.2017. Návrhom sa nestanovuje náhrada vyšších územných celkov, ale prenos ich súčasných kompetencií na štát a samosprávy.
Hlavným motívom k prijatiu návrhu je výrazná finančná úspora, ktorá by za jedno volebné obdobie dosiahla približne 200 000 000 eur. Navrhovatelia taktiež presvedčení, že v súčasnosti vyššie územné celky nedokážu plniť úlohy, ako znižovanie regionálnych nerovností, posilňovanie miestnej demokracie, alebo efektívna správa veci verejných. Vyššie územné celky od svojho vzniku naakumulovali do roku 2016 dlh vo výške 370 000 000 eur, participácia občanov vo voľbách do orgánov vyšších územných celkov od ich vzniku klesavú tendenciu a aj v súčasnosti môžeme pozorovať výrazné regionálne nerovnosti vyjadrené v ukazovateľoch HDP, nezamestnanosti a priemerných miezd medzi krajmi Slovenskej republiky.
V rámci princípu subsidiarity bude väčšina kompetencií prenesených na samosprávy a na štát sa prenesú iba tie kompetencie, ktoré nemôžu vykonávať obce a mestá samostatne, a to ani v rámci rozšírenej pôsobnosti. Pri používaní pojmu prenesenia kompetencií na štát navrhovatelia zdôrazňujú, že sa nejedná len o centralizáciu právomocí, ale aj o ich vykonávanie na úrovni okresných úradov v sídle kraja, t. j. na úrovni orgánov miestnej štátnej správy.
Ak v súčasnosti vykonáva vyšší územný celok určitú kompetenciu ako originálnu, tak sa aj ako originálna prenesie a ak vykonáva kompetenciu ako prenesený výkon štátnej správy, tak takýto charakter si kompetencia zachová aj po prenesení.
Následné prerozdelenie výnosov z dane z príjmov fyzických osôb (ďalej „DPFO“) bude odzrkadľovať nové prerozdelenie kompetencií tak, aby bolo zabezpečené financovanie prenesených kompetencií novým zodpovedným subjektom. Systém financovania sa meniť nebude, zmení sa iba súčasný vzorec prerozdelenia DPFO v pomere 88% DPFO pre samosprávy a 12% DPFO pre štát.
Všetky finančné záväzky vyšších územných celkov, vrátane doteraz naakumulovaného dlhu, budú prenesené na štát. Majetok a vlastné príjmy vyšších územných celkov budú prenesené na ten subjekt, ktorý bude zodpovedný za výkon prenesenej právomoci spojený s týmto majetkom alebo príjmom.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K § 1
Stanovuje sa predmet návrhu zákona, ktorým je zrušenie vyšších územných celkov bez náhrady.
K § 2
Navrhovaným ustanovením sa explicitne rušia doteraz zriadené vyššie územné celky.
K § 3
Stanovuje sa spôsob prechodu doterajších pôsobností vyšších územných celkov na obce a štát. Z hľadiska orgánov štátnej správy je potrebné spomenúť ich prechod na okresné úrady v sídle kraja, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode doterajších pôsobností vyšších územných celkov budú súčasťou osobitných návrhov na novelizáciu príslušných zákonov, pričom sa zavádza pravidlo, že tieto zákony môžu upraviť prechod pôsobností aj odchylne. Pôjde napríklad o situáciu, keď pri prechode zriaďovateľskej pôsobnosti k divadlu alebo múzeu usúdi Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, že vzhľadom na nadokresný význam daného divadla alebo múzea bude jeho zriaďovateľom štát. Pravidlom v takýchto prípadoch bude prechod pôsobnosti na územnú samosprávu, výnimkou z tohto pravidla prechod na štát. Týmto spôsobom sa ponechá priestor pre zohľadnenie špecifík v konkrétnych prípadoch, ktoré sa v súvislosti so zrušením vyšších územných celkov môžu vyskytnúť.
K § 4 a 5
Ustanoveniami § 4 sa upravuje prechod majetku osôb podriadených vyšším územným celkom na obce a štát. Predmetnými ustanoveniami sa napríklad dosiahne prechod majetku nemocníc zriadených vyššími územnými celkami na štát.
K § 6
Zavádza sa spôsob prechodu práv a povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov na obce a štát, ako aj práv a povinností z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vzniknutých do 31. decembra 2017. Zároveň sa zavádza pravidlo, podľa ktorého bude platiť, že ak pôsobnosť vyšších územných celkov podľa doterajších predpisov explicitne neprešla na obec alebo orgán štátnej správy, táto pôsobnosť prejde na okresný úrad v sídle kraja. Účelom tohto pravidla je umožniť plynulý prechod pôsobnosti zo zrušených vyšších územných celkov na obce a štát.
K § 7
Zrušujú sa vlastný zákon o vyšších územných celkoch, príslušná časť zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ako aj zákon o majetku vyšších územných celkov.
K Čl. II
Stanovuje sa účinnosť navrhovaných zmien tak, aby mali všetky príslušné orgány verejnej moci dostatočný časový priestor (cca viac než polovicu roka 2017) na ich aplikáciu v praxi.